รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 301 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 262 ท่าน

แสดง 21 ถึง 40 จาก 301 ผลลัพธ์
#ชื่อ - สกุลหน่วยงาน/คณะภาควิชา/ฝ่าย/กองประเภทผู้ลงทะเบียนรูปแบบการเข้าร่วมเวลาลงทะเบียนเวลาเช็คอิน
  
21น.ส.ขวัญ อ่ำส้มสำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากรOnline2023-12-15 09:04:462023-12-15 09:04:46
22นางขวัญชนก แพงตุ้ยสำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnline2023-11-10 14:35:132023-12-15 09:03:07
23น.ส.ขวัญสิริณภรณ์ ฤกษ์ใหญ่สำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:43:122023-12-15 08:43:12
24นายคุณากร สุทธิกุลสำนักหอสมุดกลางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษาบุคลากรOnsite2023-11-02 11:50:502023-12-15 08:41:25
25น.ส.จรัญยา มีหว่างคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-12-15 09:24:332023-12-15 09:24:33
26น.ส.จริยา คำสกลสำนักงานอธิการบดีกองงาน วิทยาเขตระยองบุคลากรOnline2023-11-15 15:58:232023-12-15 09:08:05
27น.ส.จริยา บูรณะกุลคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบภาควิชาสถาปัตยกรรมบุคลากรOnline2023-12-15 09:39:022023-12-15 09:39:02
28นายจักรพงษ์ ช่วยนุกูลสำนักงานอธิการบดีกองอาคารสถานที่และยานพาหนะบุคลากรOnsite2023-11-28 13:08:422023-12-15 09:20:17
29นายจันตพงษ์ บุตรลักษณ์สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่ายบุคลากรOnline2023-11-06 13:20:192023-12-15 08:46:30
30น.ส.จันทภรณ์ ก๋าใจสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 09:42:292023-12-15 09:42:29
31ดร.จันทร์จิราพร ทองประสิทธิ์สำนักงานอธิการบดีกองส่งเสริมวิชาการบุคลากรOnline2023-12-15 08:42:202023-12-15 08:42:20
32น.ส.จารุลักษณ์ เงินเส็งสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:58:282023-12-15 08:58:28
33น.ส.จารุวรรณ สมราศรีสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 09:03:142023-12-15 09:03:14
34ผศ. ดร.จิตติมณฑน์ วงศ์ษาคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมบุคลากรOnline2023-11-03 17:30:302023-12-15 09:14:11
35นางจิตติมา สุวรัตน์สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnline2023-12-15 08:43:312023-12-15 08:43:31
36น.ส.จิตลดา บำรุงพงษ์คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-12-15 09:24:322023-12-15 09:24:32
37น.ส.จิตสุภา นิรัติศัยดีสกุลสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 09:16:132023-12-15 09:16:13
38นางจินตนา มังคละกนกสำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnline2023-11-10 10:36:052023-12-15 09:00:35
39นายจิรทีปต์ สุวรรณฉิมสำนักงานอธิการบดีศูนย์ความร่วมมือนานาชาติบุคลากรOnsite2023-11-01 11:26:142023-12-15 08:48:02
40น.ส.จิราภรณ์ ทับทิมทองสำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากรOnline2023-12-15 08:41:252023-12-15 08:41:25

กลับหน้าลงทะเบียน