ลงทะเบียนออนไลน์
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 301 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 262 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 –12.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ติดต่อสอบถาม
กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1190 https://www.hrd.kmutnb.ac.th
สร้างกิจกรรมโดย : วรรณพร รุจิพงษ์กุล (กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี)
รับลงทะเบียน 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 น. - 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:00 น.
เช็คอิน 15 ธันวาคม 2566 เวลา 08:30 - 11:00 น.

ลงทะเบียน