ระบบจัดการข้อมูลการลงทะเบียนออนไลน์


กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี & สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  • 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2235
  • อีเมล aed@op.kmutnb.ac.th