รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 น. - 30 ธันวาคม 2566 เวลา 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 173 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 173 ผลลัพธ์
#ชื่อ - สกุลหน่วยงาน/คณะภาควิชา/ฝ่าย/กองประเภทผู้ลงทะเบียนรูปแบบการเข้าร่วมเวลาลงทะเบียนเวลาเช็คอิน
  
1นางทิตติรัตน์ บุญจิตมงคลสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-11-30 15:57:09
2นายพิสิฎฐ์ โชติวัฒนาสกุลสำนักงานอธิการบดีศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัลบุคลากรOnsite2023-11-29 10:30:29
3นายพิษณุ จารเขียนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnsite2023-11-28 13:53:50
4น.ส.จิราภรณ์ วิรุณศรีสำนักงานอธิการบดีกองอาคารสถานที่และยานพาหนะบุคลากรOnsite2023-11-28 13:18:07
5น.ส.กัญจน์รัตน์ กิ่งชาสำนักงานอธิการบดีกองอาคารสถานที่และยานพาหนะบุคลากรOnsite2023-11-28 13:13:13
6นายอิทธิเดช วิลัยหงษ์สำนักงานอธิการบดีกองอาคารสถานที่และยานพาหนะบุคลากรOnsite2023-11-28 13:10:55
7นายจักรพงษ์ ช่วยนุกูลสำนักงานอธิการบดีกองอาคารสถานที่และยานพาหนะบุคลากรOnsite2023-11-28 13:08:42
8นายจิราวัฒน์ ณ รังษีสำนักงานอธิการบดีกองอาคารสถานที่และยานพาหนะบุคลากรOnline2023-11-28 13:04:40
9น.ส.พรทิพย์ กองแก้วสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnsite2023-11-28 11:43:13
10น.ส.ศศิภา อาชานุสรณ์สำนักงานอธิการบดีกองกฎหมายบุคลากรOnsite2023-11-27 16:05:40
11น.ส.วิไลวรรณ หาดีสำนักงานอธิการบดีกองกลางบุคลากรOnsite2023-11-27 15:33:54
12นางรัชนี แดงเสริมศิริสำนักงานอธิการบดีกองกลางบุคลากรOnsite2023-11-27 15:32:00
13นายศักดิ์กิตติภพ อรรคอุดมสำนักงานอธิการบดีกองกฎหมายบุคลากรOnsite2023-11-27 15:29:09
14นายปฏิพัทธ์ พุกดำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-27 15:24:02
15น.ส.ปรารถนา สัมพันธ์รัตนชัยสำนักงานอธิการบดีกองส่งเสริมวิชาการบุคลากรOnline2023-11-24 13:33:40
16ผศ. ดร.พิเชฐ พุ่มเกษรคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมบุคลากรOnline2023-11-22 22:13:14
17นายมนตรี กวานานนท์คณะวิศวกรรมศาสตร์สำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-20 15:39:58
18น.ส.นันธิดา บุตรเพ็งคณะวิศวกรรมศาสตร์สำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-20 15:26:48
19น.ส.วารุณี บัวกล้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-20 15:19:25
20น.ส.ชิดชนก ปริยภารัตน์คณะวิศวกรรมศาสตร์สำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-20 15:18:41

กลับหน้าลงทะเบียน