รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 น. - 30 ธันวาคม 2566 เวลา 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 173 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 173 ผลลัพธ์
#ชื่อ - สกุลหน่วยงาน/คณะภาควิชา/ฝ่าย/กองประเภทผู้ลงทะเบียนรูปแบบการเข้าร่วมเวลาลงทะเบียนเวลาเช็คอิน
  
1น.ส.กชกร กิ่งมณีสำนักงานอธิการบดีศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจบุคลากรOnline2023-11-01 12:51:08
2น.ส.กนกกาญจน์ ประจงการสำนักงานอธิการบดีศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัลบุคลากรOnline2023-11-07 11:40:38
3นายกนกพล เต๊ะวงษ์สำนักงานอธิการบดีศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการบุคลากรOnline2023-11-16 10:33:46
4น.ส.กรวิภา สุวรรณสิงห์คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-09 14:43:33
5นายกอบสิทธิ์ แดดภู่คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์สำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-02 14:45:48
6น.ส.กัญจน์รัตน์ กิ่งชาสำนักงานอธิการบดีกองอาคารสถานที่และยานพาหนะบุคลากรOnsite2023-11-28 13:13:13
7รศ. ดร.กัลยกร ไพบูลย์คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจบุคลากรOnsite2023-11-07 09:07:05
8น.ส.กิตติมา แก้วแพร่บัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการบุคลากรOnsite2023-11-17 23:31:25
9นางขวัญชนก แพงตุ้ยสำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnline2023-11-10 14:35:13
10นายคุณากร สุทธิกุลสำนักหอสมุดกลางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษาบุคลากรOnsite2023-11-02 11:50:50
11น.ส.จริยา คำสกลสำนักงานอธิการบดีกองงาน วิทยาเขตระยองบุคลากรOnline2023-11-15 15:58:23
12นายจักรพงษ์ ช่วยนุกูลสำนักงานอธิการบดีกองอาคารสถานที่และยานพาหนะบุคลากรOnsite2023-11-28 13:08:42
13นายจันตพงษ์ บุตรลักษณ์สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่ายบุคลากรOnline2023-11-06 13:20:19
14ผศ. ดร.จิตติมณฑน์ วงศ์ษาคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมบุคลากรOnline2023-11-03 17:30:30
15นางจินตนา มังคละกนกสำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnline2023-11-10 10:36:05
16นายจิรทีปต์ สุวรรณฉิมสำนักงานอธิการบดีศูนย์ความร่วมมือนานาชาติบุคลากรOnsite2023-11-01 11:26:14
17น.ส.จิราภรณ์ วิรุณศรีสำนักงานอธิการบดีกองอาคารสถานที่และยานพาหนะบุคลากรOnsite2023-11-28 13:18:07
18นายจิราวัฒน์ ณ รังษีสำนักงานอธิการบดีกองอาคารสถานที่และยานพาหนะบุคลากรOnline2023-11-28 13:04:40
19น.ส.จุฑามาศ พูลประเสริฐสำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnline2023-11-10 10:45:08
20น.ส.จุรีพร ศรีคำสำนักงานอธิการบดีศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัลบุคลากรOnline2023-11-07 11:24:18

กลับหน้าลงทะเบียน