รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 301 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 262 ท่าน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 301 ผลลัพธ์
#ชื่อ - สกุลหน่วยงาน/คณะภาควิชา/ฝ่าย/กองประเภทผู้ลงทะเบียนรูปแบบการเข้าร่วมเวลาลงทะเบียนเวลาเช็คอิน
  
1น.ส.กชกร กิ่งมณีสำนักงานอธิการบดีศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจบุคลากรOnline2023-11-01 12:51:082023-12-15 08:45:22
2น.ส.กนกกาญจน์ ประจงการสำนักงานอธิการบดีศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัลบุคลากรOnline2023-11-07 11:40:382023-12-15 08:55:55
3นายกนกพล เต๊ะวงษ์สำนักงานอธิการบดีศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการบุคลากรOnline2023-11-16 10:33:46
4น.ส.กมลพรรณ ทับโพธิ์สำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnsite2023-12-15 09:03:082023-12-15 09:03:08
5นางกมลาภรณ์ โยชะนังสำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากรOnline2023-12-15 08:49:462023-12-15 08:49:46
6นางกรรณิการ์ สุภณชัยสำนักงานอธิการบดีกองกลางบุคลากรOnline2023-12-15 09:38:312023-12-15 09:38:31
7น.ส.กรวิภา สุวรรณสิงห์คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-09 14:43:332023-12-15 08:40:47
8นายกฤดา จรัสศรีสกุลสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัยบุคลากรOnline2023-12-15 09:44:372023-12-15 09:44:37
9นายกอบสิทธิ์ แดดภู่คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์สำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-02 14:45:482023-12-15 08:46:24
10น.ส.กัญจน์รัตน์ กิ่งชาสำนักงานอธิการบดีกองอาคารสถานที่และยานพาหนะบุคลากรOnsite2023-11-28 13:13:132023-12-15 08:50:45
11น.ส.กัญชรส โรจนแสงชัยสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:43:362023-12-15 08:43:36
12น.ส.กันยรัตน์ สอนคงสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 09:54:582023-12-15 09:54:58
13รศ. ดร.กัลยกร ไพบูลย์คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจบุคลากรOnsite2023-11-07 09:07:052023-12-15 08:49:34
14นายกัลยกฤต กัลยามาคณะบริหารธุรกิจสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-12-15 08:45:012023-12-15 09:06:53
15นางกัลยา สกุลวัชรโยธินสำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากรOnline2023-12-15 08:49:432023-12-15 08:49:43
16น.ส.กาญกนก อุ่นนุชสำนักงานอธิการบดีศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมบุคลากรOnline2023-12-15 10:13:162023-12-15 10:13:16
17น.ส.กานต์กมล กาญจนโรมนต์สำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 09:06:212023-12-15 09:06:21
18นายกิตติพงษ์ แสดงสำนักงานอธิการบดีกองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรีบุคลากรOnline2023-12-15 09:14:262023-12-15 09:14:26
19น.ส.กิตติมา แก้วแพร่บัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการบุคลากรOnsite2023-11-17 23:31:252023-12-15 09:02:39
20น.ส.กุลธิดา ผิวอ้วนสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 09:09:332023-12-15 09:09:33

กลับหน้าลงทะเบียน