รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 น. - 30 ธันวาคม 2566 เวลา 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 173 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 173 ผลลัพธ์
#ชื่อ - สกุลหน่วยงาน/คณะภาควิชา/ฝ่าย/กองประเภทผู้ลงทะเบียนรูปแบบการเข้าร่วมเวลาลงทะเบียนเวลาเช็คอิน
  
1น.ส.ภณิตา อยู่เจริญคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-08 09:15:02
2พรฤดี สุละพานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากร2023-11-08 09:20:26
3นางชวนชม สิบพันทาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-08 09:20:34
4น.ส.สุภาพร เซ่งไพเราะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-08 09:22:20
5น.ส.พัชรี เอี่ยมสุขคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-08 14:26:39
6นางนัทธ์หทัย รัตนบุรีคณะบริหารธุรกิจสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-06 13:33:27
7อ. ดร.ชนะพล เลี้ยงถนอมคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์บุคลากรOnline2023-11-09 09:57:11
8น.ส.ศศิกานต์ ศรีคุ้มเก่าคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-02 14:56:25
9น.ส.อารียา รุ่งเรืองพิพัฒน์คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-02 14:59:57
10อ. ดร.เพ็ญศิรินทร์ สุขสมกิจคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้าบุคลากรOnsite2023-11-03 08:55:55
11อ.ปราณี สร้อยประไพคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้าบุคลากรOnsite2023-11-03 10:14:30
12น.ส.สิริเพ็ญณภา ซิ้มจี๋คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมบุคลากรOnline2023-11-08 09:19:29
13นางพรรัตน์ โรจน์วิเชียรคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์บุคลากรOnsite2023-11-06 14:50:36
14น.ส.ฉัตรนภา เพชรสังเวียนคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการบุคลากรOnsite2023-11-06 14:55:55
15น.ส.ปัญชิกา บุญทับคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-08 10:47:08
16น.ส.ธิดารัตน์ ศรีชมภูคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-08 11:00:11
17รศ. ดร.อัยยะ จันทรศิริคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมบุคลากรOnline2023-11-02 10:04:28
18อ.ปริมา บุญถนอมคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมบุคลากรOnline2023-11-02 15:33:13
19อ. ดร.ธัชณัฐชัย สุวรรณสิทธิ์คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณบุคลากรOnline2023-11-02 19:27:04
20น.ส.กรวิภา สุวรรณสิงห์คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-09 14:43:33

กลับหน้าลงทะเบียน