รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 301 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 262 ท่าน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 301 ผลลัพธ์
#ชื่อ - สกุลหน่วยงาน/คณะภาควิชา/ฝ่าย/กองประเภทผู้ลงทะเบียนรูปแบบการเข้าร่วมเวลาลงทะเบียนเวลาเช็คอิน
  
1นางวันทนีย์ จารเขียนสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มงานบริหารทั่วไปบุคลากรOnline2023-12-15 08:50:532023-12-15 08:50:53
2นายบุญอนันต์ ชื่อสุธรรมสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มงานพัฒนางานวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์บุคลากรOnline2023-12-15 08:52:112023-12-15 08:52:11
3นายไกรสุข บุญประดิษฐ์สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มงานพัฒนางานวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์บุคลากรOnline2023-12-15 09:37:212023-12-15 09:37:21
4นายอดุลย์ ถีติปริวัตรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มงานพัฒนางานวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์บุคลากรOnsite2023-11-06 09:56:262023-12-15 08:55:45
5นายธนพล นิงสานนท์สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มงานส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรOnline2023-12-15 08:47:312023-12-15 08:47:31
6นายศักดิ์กิตติภพ อรรคอุดมสำนักงานอธิการบดีกองกฎหมายบุคลากรOnsite2023-11-27 15:29:092023-12-15 08:57:57
7น.ส.ศศิภา อาชานุสรณ์สำนักงานอธิการบดีกองกฎหมายบุคลากรOnsite2023-11-27 16:05:402023-12-15 08:56:03
8นางกรรณิการ์ สุภณชัยสำนักงานอธิการบดีกองกลางบุคลากรOnline2023-12-15 09:38:312023-12-15 09:38:31
9น.ส.รุ่งนภา ยุทดรสำนักงานอธิการบดีกองกลางบุคลากรOnsite2023-11-08 14:02:17
10นางรัชนี แดงเสริมศิริสำนักงานอธิการบดีกองกลางบุคลากรOnsite2023-11-27 15:32:00
11น.ส.วิไลวรรณ หาดีสำนักงานอธิการบดีกองกลางบุคลากรOnsite2023-11-27 15:33:542023-12-15 09:33:23
12น.ส.สุภัสสรา สำราญสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:40:482023-12-15 08:41:19
13น.ส.ขวัญสิริณภรณ์ ฤกษ์ใหญ่สำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:43:122023-12-15 08:43:12
14น.ส.กัญชรส โรจนแสงชัยสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:43:362023-12-15 08:43:36
15วันชนะ ศรีแก้วสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากร2023-12-15 08:43:55
16นายนัทพล ยืนยงค์สำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:43:592023-12-15 08:43:59
17น.ส.ณปภัช รัตนภานพสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:44:402023-12-15 08:44:40
18น.ส.นาฎยา เอี่ยมรัมย์สำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:44:412023-12-15 08:44:42
19นางพยุงศรี ดิดสินลาสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:44:502023-12-15 08:44:50
20ว่าที่ ร.ต.หญิง รสริน จินดาโชติสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:45:322023-12-15 08:45:32

กลับหน้าลงทะเบียน