รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 น. - 30 ธันวาคม 2566 เวลา 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 173 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 173 ผลลัพธ์
#ชื่อ - สกุลหน่วยงาน/คณะภาควิชา/ฝ่าย/กองประเภทผู้ลงทะเบียนรูปแบบการเข้าร่วมเวลาลงทะเบียนเวลาเช็คอิน
  
1นายอดุลย์ ถีติปริวัตรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มงานพัฒนางานวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์บุคลากรOnsite2023-11-06 09:56:26
2นายศักดิ์กิตติภพ อรรคอุดมสำนักงานอธิการบดีกองกฎหมายบุคลากรOnsite2023-11-27 15:29:09
3น.ส.ศศิภา อาชานุสรณ์สำนักงานอธิการบดีกองกฎหมายบุคลากรOnsite2023-11-27 16:05:40
4น.ส.รุ่งนภา ยุทดรสำนักงานอธิการบดีกองกลางบุคลากรOnsite2023-11-08 14:02:17
5นางรัชนี แดงเสริมศิริสำนักงานอธิการบดีกองกลางบุคลากรOnsite2023-11-27 15:32:00
6น.ส.วิไลวรรณ หาดีสำนักงานอธิการบดีกองกลางบุคลากรOnsite2023-11-27 15:33:54
7น.ส.พรทิพย์ กองแก้วสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnsite2023-11-28 11:43:13
8นายพิษณุ จารเขียนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnsite2023-11-28 13:53:50
9นางทิตติรัตน์ บุญจิตมงคลสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-11-30 15:57:09
10น.ส.วิไล จินดามัยสำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากรOnsite2023-11-06 08:49:35
11นายนพดล จันทรลักษณ์สำนักงานอธิการบดีกองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรีบุคลากรOnline2023-11-01 09:41:03
12นายสุดใจ ชตางามสำนักงานอธิการบดีกองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรีบุคลากรOnline2023-11-01 09:50:22
13น.ส.จริยา คำสกลสำนักงานอธิการบดีกองงาน วิทยาเขตระยองบุคลากรOnline2023-11-15 15:58:23
14น.ส.ชนิศา วงษ์บาตรสำนักงานอธิการบดีกองงานพัสดุบุคลากรOnsite2023-11-14 12:01:25
15น.ส.ธัญนันท์ แก้วประภาสำนักงานอธิการบดีกองงานพัสดุบุคลากรOnsite2023-11-14 12:03:45
16นางสุมาพร ทรัพย์ดาวสำนักงานอธิการบดีกองงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยบุคลากรOnsite2023-11-01 10:33:27
17นางทศวรรณ แก่นแจ่มสำนักงานอธิการบดีกองงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยบุคลากรOnsite2023-11-01 10:57:54
18น.ส.เพชรรัตน์ บุญเรืองสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษาบุคลากรOnline2023-11-16 13:43:23
19นายอภิพนธิ์ พลหล้าสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษาบุคลากรOnline2023-11-16 13:46:16
20น.ส.ชัชชญา รัตนเหลี่ยมสำนักงานอธิการบดีกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์บุคลากรOnsite2023-10-31 10:12:24

กลับหน้าลงทะเบียน