รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 301 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 262 ท่าน

แสดง 121 ถึง 140 จาก 301 ผลลัพธ์
#ชื่อ - สกุลหน่วยงาน/คณะภาควิชา/ฝ่าย/กองประเภทผู้ลงทะเบียนรูปแบบการเข้าร่วมเวลาลงทะเบียนเวลาเช็คอิน
  
121นางณัฏฐนันท์ ตรีรัตน์สำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnline2023-11-10 10:43:362023-12-15 09:57:56
122น.ส.จุฑามาศ พูลประเสริฐสำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnline2023-11-10 10:45:082023-12-15 09:01:37
123น.ส.ชลธิชา ศักดิ์แสนสำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnline2023-11-10 10:46:092023-12-15 09:31:37
124ดร.ชนิกา ชื่นแสงจันทร์สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและประเมินผลบุคลากรOnline2023-11-10 10:46:322023-12-15 08:40:43
125น.ส.วิสุทธาทิพย์ มังษะชาติสำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnline2023-11-10 12:17:152023-12-15 08:59:01
126นางขวัญชนก แพงตุ้ยสำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnline2023-11-10 14:35:132023-12-15 09:03:07
127น.ส.ดวงสมร เชวงกฤตยานนท์สำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnline2023-11-10 14:35:192023-12-15 09:01:38
128น.ส.หทัยนุช ภู่พงษ์สำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnline2023-11-10 14:37:162023-12-15 09:49:28
129นางทวินันท์ ชัยมีบุญสำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnline2023-11-10 14:38:492023-12-15 09:50:16
130น.ส.มณฑิรา สุดจิตร์สำนักงานอธิการบดีหน่วยตรวจสอบภายในบุคลากรOnline2023-11-10 19:55:222023-12-15 08:40:36
131น.ส.ชนิศา วงษ์บาตรสำนักงานอธิการบดีกองงานพัสดุบุคลากรOnsite2023-11-14 12:01:252023-12-15 09:05:07
132น.ส.ธัญนันท์ แก้วประภาสำนักงานอธิการบดีกองงานพัสดุบุคลากรOnsite2023-11-14 12:03:45
133นายสายันต์ ทรัพย์ประสงค์คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัลสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-14 13:01:472023-12-15 08:49:02
134นายสุพัฒน์ บุญสุโขสำนักงานอธิการบดีศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการบุคลากรOnline2023-11-15 08:48:32
135อ. ดร.เมธิณ ใจเกื้อคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการบุคลากรOnline2023-11-15 13:01:552023-12-15 08:41:45
136น.ส.จริยา คำสกลสำนักงานอธิการบดีกองงาน วิทยาเขตระยองบุคลากรOnline2023-11-15 15:58:232023-12-15 09:08:05
137นายกนกพล เต๊ะวงษ์สำนักงานอธิการบดีศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการบุคลากรOnline2023-11-16 10:33:46
138นายวิบูลย์ เกิดผลสำนักงานอธิการบดีศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมบุคลากรOnline2023-11-16 10:35:17
139นายอัครฉัตร ตรีหิรัญสำนักงานอธิการบดีศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมบุคลากรOnline2023-11-16 10:38:382023-12-15 08:48:34
140น.ส.เพชรรัตน์ บุญเรืองสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษาบุคลากรOnline2023-11-16 13:43:232023-12-15 10:40:18

กลับหน้าลงทะเบียน