รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 301 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 262 ท่าน

แสดง 41 ถึง 60 จาก 301 ผลลัพธ์
#ชื่อ - สกุลหน่วยงาน/คณะภาควิชา/ฝ่าย/กองประเภทผู้ลงทะเบียนรูปแบบการเข้าร่วมเวลาลงทะเบียนเวลาเช็คอิน
  
41น.ส.มณฑิรา สุดจิตร์สำนักงานอธิการบดีหน่วยตรวจสอบภายในบุคลากรOnline2023-11-10 19:55:222023-12-15 08:40:36
42น.ส.ปัทมา โต๊ะหิรัญคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์สำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-02 14:55:002023-12-15 08:40:38
43ดร.ชนิกา ชื่นแสงจันทร์สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและประเมินผลบุคลากรOnline2023-11-10 10:46:322023-12-15 08:40:43
44นางวรรณพร รุจิพงษ์กุลสำนักงานอธิการบดีกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์บุคลากรOnsite2023-11-01 13:13:032023-12-15 08:40:46
45น.ส.กรวิภา สุวรรณสิงห์คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-09 14:43:332023-12-15 08:40:47
46นายพิสุทธิ์ นุชดำรงค์สำนักงานอธิการบดีศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจบุคลากรOnsite2023-11-01 12:44:222023-12-15 08:40:48
47น.ส.ชลิดา จันทเวชสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์วิจัยเฉพาะทางบุคลากรOnline2023-11-17 15:18:232023-12-15 08:40:53
48น.ส.เบญจา วังงามสำนักงานอธิการบดีศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจบุคลากรOnsite2023-11-01 12:45:232023-12-15 08:41:04
49น.ส.วรรณภา อิสสอาดสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อนบุคลากรOnsite2023-11-17 14:27:162023-12-15 08:41:09
50น.ส.พัชรา คำตองมาสำนักงานอธิการบดีศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาบุคลากรOnsite2023-11-02 11:04:242023-12-15 08:41:10
51น.ส.อุมาพร ชุ่มนาคคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์สำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-02 14:40:492023-12-15 08:41:18
52น.ส.สุภัสสรา สำราญสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:40:482023-12-15 08:41:19
53นายมนตรี กวานานนท์คณะวิศวกรรมศาสตร์สำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-20 15:39:582023-12-15 08:41:19
54นางเพริศพรรณ วัฒนพฤกษ์สำนักงานอธิการบดีศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาบุคลากรOnsite2023-11-02 11:06:542023-12-15 08:41:23
55น.ส.จิราภรณ์ ทับทิมทองสำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากรOnline2023-12-15 08:41:252023-12-15 08:41:25
56นายคุณากร สุทธิกุลสำนักหอสมุดกลางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษาบุคลากรOnsite2023-11-02 11:50:502023-12-15 08:41:25
57น.ส.นันธิดา บุตรเพ็งคณะวิศวกรรมศาสตร์สำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-20 15:26:482023-12-15 08:41:28
58อ. ดร.ณัฏฐพล เสาวนะคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้างบุคลากรOnline2023-11-06 09:57:122023-12-15 08:41:30
59นายจิราวัฒน์ ณ รังษีสำนักงานอธิการบดีกองอาคารสถานที่และยานพาหนะบุคลากรOnline2023-11-28 13:04:402023-12-15 08:41:33
60นายสุฑาวัชร มณีงามสำนักงานอธิการบดีศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัลบุคลากรOnsite2023-11-07 11:21:392023-12-15 08:41:42

กลับหน้าลงทะเบียน