รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 301 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 262 ท่าน

แสดง 21 ถึง 40 จาก 301 ผลลัพธ์
#ชื่อ - สกุลหน่วยงาน/คณะภาควิชา/ฝ่าย/กองประเภทผู้ลงทะเบียนรูปแบบการเข้าร่วมเวลาลงทะเบียนเวลาเช็คอิน
  
21น.ส.ฤทัยอนงค์ นาคะไพบูลย์สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnsite2023-11-06 07:37:14
22น.ส.วิไล จินดามัยสำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากรOnsite2023-11-06 08:49:35
23นายสมชีพ ทองรักษ์สำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริการสารสนเทศบุคลากรOnline2023-12-15 10:01:53
24น.ส.ทิวาพร ดวงหิรัญสำนักงานอธิการบดีศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจบุคลากรOnline2023-11-06 14:03:17
25นางพรรัตน์ โรจน์วิเชียรคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์บุคลากรOnsite2023-11-06 14:50:36
26น.ส.ฉัตรนภา เพชรสังเวียนคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการบุคลากรOnsite2023-11-06 14:55:55
27นายชัชวาล จันทนุปานสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnsite2023-11-07 12:29:42
28น.ส.สุภาพร เซ่งไพเราะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-08 09:22:20
29น.ส.ปัญชิกา บุญทับคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-08 10:47:08
30น.ส.ธิดารัตน์ ศรีชมภูคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-08 11:00:11
31น.ส.รุ่งนภา ยุทดรสำนักงานอธิการบดีกองกลางบุคลากรOnsite2023-11-08 14:02:17
32นางอรัญญา นาคสุวรรณ์สำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnline2023-11-09 10:18:18
33น.ส.รัชนี เก็บเงินสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnline2023-11-10 10:43:30
34น.ส.ธัญนันท์ แก้วประภาสำนักงานอธิการบดีกองงานพัสดุบุคลากรOnsite2023-11-14 12:03:45
35นายสุพัฒน์ บุญสุโขสำนักงานอธิการบดีศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการบุคลากรOnline2023-11-15 08:48:32
36นายกนกพล เต๊ะวงษ์สำนักงานอธิการบดีศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการบุคลากรOnline2023-11-16 10:33:46
37นายวิบูลย์ เกิดผลสำนักงานอธิการบดีศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมบุคลากรOnline2023-11-16 10:35:17
38ผศ. ดร.พิเชฐ พุ่มเกษรคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมบุคลากรOnline2023-11-22 22:13:14
39นางรัชนี แดงเสริมศิริสำนักงานอธิการบดีกองกลางบุคลากรOnsite2023-11-27 15:32:00
40น.ส.พิพรรณพร ดวงพัตราสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnsite2023-11-06 13:20:142023-12-15 08:40:36

กลับหน้าลงทะเบียน