รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 301 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 262 ท่าน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 301 ผลลัพธ์
#ชื่อ - สกุลหน่วยงาน/คณะภาควิชา/ฝ่าย/กองประเภทผู้ลงทะเบียนรูปแบบการเข้าร่วมเวลาลงทะเบียนเวลาเช็คอิน
  
1วันชนะ ศรีแก้วสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากร2023-12-15 08:43:55
2สุธาสินี บุญประดิษฐ์สำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากร2023-12-15 08:45:17
3สิริวัฒน์ ไทรน้อยสำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากร2023-12-15 08:46:42
4ดลพร โพธิ์สาลีสำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากร2023-12-15 08:47:42
5นายนพดล จันทรลักษณ์สำนักงานอธิการบดีกองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรีบุคลากรOnline2023-11-01 09:41:03
6ผศ. ดร.เสฎฐวุฒิ ดวงจันทร์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์บุคลากรOnline2023-11-01 09:45:11
7นางสิริวรรณ อยู่ผ่องสำนักงานอธิการบดีกองส่งเสริมวิชาการบุคลากรOnsite2023-11-01 09:49:53
8นางสุมาพร ทรัพย์ดาวสำนักงานอธิการบดีกองงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยบุคลากรOnsite2023-11-01 10:33:27
9นางทศวรรณ แก่นแจ่มสำนักงานอธิการบดีกองงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยบุคลากรOnsite2023-11-01 10:57:54
10อรุณรัตน์ ซากระโทกสำนักงานอธิการบดีกองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรีบุคลากร2023-12-15 08:52:22
11น.ส.นภาพร จันทร์เชื้อสำนักงานอธิการบดีกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์บุคลากรOnsite2023-11-01 13:19:07
12น.ส.ยุวันดา เมืองเล็นสำนักงานอธิการบดีกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์บุคลากรOnsite2023-11-01 13:40:34
13นางปัทมาพร ฉัตรธรรมนิตย์สำนักงานอธิการบดีกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์บุคลากรOnsite2023-11-01 13:49:04
14นางสุนทรี สำเภาทองสำนักงานอธิการบดีกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์บุคลากรOnsite2023-11-01 13:51:05
15น.ส.วรรณวิภา จินดาพันธ์ไพศาลสำนักงานอธิการบดีกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์บุคลากรOnsite2023-11-01 14:31:50
16น.ส.พรเพ็ญ รักชูชื่นคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์สำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-02 11:02:21
17น.ส.รักษ์ขณาถาวร ฤกษ์ชนะคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์สำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-02 14:52:34
18พยอม พึ่งเถื่อนสำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากร2023-12-15 09:24:58
19นายณัฐวุฒิ ประสาททองบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมันสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์บุคลากรOnline2023-11-03 10:54:54
20นางสุชาดา แสดงคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-03 15:44:44

กลับหน้าลงทะเบียน