รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 301 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 262 ท่าน

แสดง 121 ถึง 140 จาก 301 ผลลัพธ์
#ชื่อ - สกุลหน่วยงาน/คณะภาควิชา/ฝ่าย/กองประเภทผู้ลงทะเบียนรูปแบบการเข้าร่วมเวลาลงทะเบียนเวลาเช็คอิน
  
121นายนัทพล ยืนยงค์สำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:43:592023-12-15 08:43:59
122รศ. ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ภาควิชามนุษยศาสตร์บุคลากรOnline2023-12-15 08:44:112023-12-15 08:44:11
123นางภาวินันท์ บุตรอากาศสำนักงานอธิการบดีกองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรีบุคลากรOnline2023-12-15 08:44:272023-12-15 08:44:27
124น.ส.ณปภัช รัตนภานพสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:44:402023-12-15 08:44:40
125น.ส.นาฎยา เอี่ยมรัมย์สำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:44:412023-12-15 08:44:42
126นางพยุงศรี ดิดสินลาสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:44:502023-12-15 08:44:50
127นายกัลยกฤต กัลยามาคณะบริหารธุรกิจสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-12-15 08:45:012023-12-15 09:06:53
128น.ส.ลภัสรดา หวังสุขสำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากรOnline2023-12-15 08:45:252023-12-15 08:45:25
129ว่าที่ ร.ต.หญิง รสริน จินดาโชติสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:45:322023-12-15 08:45:32
130นายรัฐธนินท์ ยิ่งศิริสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:45:372023-12-15 08:45:37
131น.ส.สศิณา คำสุขคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-12-15 08:45:452023-12-15 08:45:45
132นายอภิสิทธิ์ ลือดาราสำนักงานอธิการบดีศูนย์ความร่วมมือนานาชาติบุคลากรOnline2023-12-15 08:45:452023-12-15 08:45:45
133น.ส.สุษดา สุธิดานันท์สำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากรOnline2023-12-15 08:45:582023-12-15 08:45:58
134นายสรศักดิ์ เกตุพันธ์สำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:46:412023-12-15 08:46:41
135น.ส.บุญมา พงษ์บัวคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-12-15 08:46:502023-12-15 08:46:50
136น.ส.สุรีพร เขียวงามดีสำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากรOnline2023-12-15 08:47:042023-12-15 08:47:04
137น.ส.พัชยา คำกุณะสำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากรOnline2023-12-15 08:47:202023-12-15 08:47:20
138นายธนพล นิงสานนท์สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มงานส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรOnline2023-12-15 08:47:312023-12-15 08:47:31
139อ. ดร.วทัญญ์ บุญสอนคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรมบุคลากรOnline2023-12-15 08:48:022023-12-15 08:48:02
140นางจุฑารัตน์ มิ่งขวัญสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:48:282023-12-15 08:48:28

กลับหน้าลงทะเบียน