รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 301 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 262 ท่าน

แสดง 101 ถึง 120 จาก 301 ผลลัพธ์
#ชื่อ - สกุลหน่วยงาน/คณะภาควิชา/ฝ่าย/กองประเภทผู้ลงทะเบียนรูปแบบการเข้าร่วมเวลาลงทะเบียนเวลาเช็คอิน
  
101น.ส.จิราภรณ์ วิรุณศรีสำนักงานอธิการบดีกองอาคารสถานที่และยานพาหนะบุคลากรOnsite2023-11-28 13:18:072023-12-15 08:59:37
102นายพิษณุ จารเขียนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnsite2023-11-28 13:53:502023-12-15 09:06:02
103นายพิสิฎฐ์ โชติวัฒนาสกุลสำนักงานอธิการบดีศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัลบุคลากรOnsite2023-11-29 10:30:292023-12-15 08:55:28
104นายปวริศร์ อุดมศักดิ์สำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริการสารสนเทศบุคลากรOnline2023-10-31 13:44:292023-12-15 08:57:09
105น.ส.สุภัสสรา สำราญสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:40:482023-12-15 08:41:19
106น.ส.จิราภรณ์ ทับทิมทองสำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากรOnline2023-12-15 08:41:252023-12-15 08:41:25
107น.ส.เรวดี มากสุดใจสำนักงานอธิการบดีหน่วยตรวจสอบภายในบุคลากรOnline2023-12-15 08:42:032023-12-15 08:42:03
108นายเดชาชัย แบ่งสันเทียะสำนักงานอธิการบดีกองงาน วิทยาเขตระยองบุคลากรOnline2023-12-15 08:42:042023-12-15 08:48:59
109นางวชิราภรณ์ นามวงศ์สำนักงานอธิการบดีหน่วยตรวจสอบภายในบุคลากรOnline2023-12-15 08:42:072023-12-15 08:42:07
110นายอุดมพร ดวงเงินสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnline2023-12-15 08:42:172023-12-15 08:42:17
111ดร.จันทร์จิราพร ทองประสิทธิ์สำนักงานอธิการบดีกองส่งเสริมวิชาการบุคลากรOnline2023-12-15 08:42:202023-12-15 08:42:20
112น.ส.ณวลี มณีโชติสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:42:482023-12-15 08:42:48
113น.ส.มิ่งขวัญ มากทองสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnline2023-12-15 08:43:012023-12-15 08:43:01
114นายศราวุธ ผาพญาเรืองสำนักงานอธิการบดีหน่วยตรวจสอบภายในบุคลากรOnline2023-12-15 08:43:082023-12-15 08:43:08
115น.ส.ขวัญสิริณภรณ์ ฤกษ์ใหญ่สำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:43:122023-12-15 08:43:12
116นางจิตติมา สุวรัตน์สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnline2023-12-15 08:43:312023-12-15 08:43:31
117น.ส.วิไลรัตน์ ประจงการสำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากรOnline2023-12-15 08:43:312023-12-15 08:46:03
118นางมณฑาทิพย์ อยู่เจริญสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:43:322023-12-15 08:43:32
119น.ส.กัญชรส โรจนแสงชัยสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:43:362023-12-15 08:43:36
120นางณิชารีย์ มังคลาจารย์สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnline2023-12-15 08:43:372023-12-15 08:43:37

กลับหน้าลงทะเบียน