รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 301 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 262 ท่าน

แสดง 61 ถึง 80 จาก 301 ผลลัพธ์
#ชื่อ - สกุลหน่วยงาน/คณะภาควิชา/ฝ่าย/กองประเภทผู้ลงทะเบียนรูปแบบการเข้าร่วมเวลาลงทะเบียนเวลาเช็คอิน
  
61รศ. ดร.กัลยกร ไพบูลย์คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจบุคลากรOnsite2023-11-07 09:07:052023-12-15 08:49:34
62น.ส.ณัฏฐ์ณริน จันทราทิตย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-07 09:26:052023-12-15 09:00:01
63นายสุฑาวัชร มณีงามสำนักงานอธิการบดีศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัลบุคลากรOnsite2023-11-07 11:21:392023-12-15 08:41:42
64นางรินทร์ลภัส ธนทรัพย์วรากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnsite2023-11-07 12:27:142023-12-15 09:01:33
65นางปรางใจ ใจอิ่มสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnsite2023-11-07 12:29:032023-12-15 09:20:52
66นายชัชวาล จันทนุปานสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnsite2023-11-07 12:29:42
67น.ส.ภณิตา อยู่เจริญคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-08 09:15:022023-12-15 09:00:13
68นางชวนชม สิบพันทาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-08 09:20:342023-12-15 09:02:16
69น.ส.สุภาพร เซ่งไพเราะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-08 09:22:20
70น.ส.รุ่งนภา ยุทดรสำนักงานอธิการบดีกองกลางบุคลากรOnsite2023-11-08 14:02:17
71น.ส.พัชรี เอี่ยมสุขคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-08 14:26:392023-12-15 08:56:40
72นายนิติกร นิตยาชิตสำนักงานอธิการบดีหน่วยตรวจสอบภายในบุคลากรOnsite2023-11-08 15:29:592023-12-15 08:59:17
73นางเขมภัค กมลเนตรสำนักงานอธิการบดีหน่วยตรวจสอบภายในบุคลากรOnsite2023-11-08 15:35:132023-12-15 08:58:50
74น.ส.พรชนก จันทนสำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnsite2023-11-09 10:09:552023-12-15 09:10:14
75น.ส.ศุภการ์ สองธานาทีปสำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnsite2023-11-09 10:16:022023-12-15 09:12:32
76น.ส.ธนพร สมมัจฉาสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnsite2023-11-09 13:19:582023-12-15 08:50:01
77น.ส.ชนิศา วงษ์บาตรสำนักงานอธิการบดีกองงานพัสดุบุคลากรOnsite2023-11-14 12:01:252023-12-15 09:05:07
78น.ส.ธัญนันท์ แก้วประภาสำนักงานอธิการบดีกองงานพัสดุบุคลากรOnsite2023-11-14 12:03:45
79ดร.ธงชัย นิลคำสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnsite2023-11-16 16:13:192023-12-15 08:42:30
80น.ส.วรรณภา อิสสอาดสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อนบุคลากรOnsite2023-11-17 14:27:162023-12-15 08:41:09

กลับหน้าลงทะเบียน