รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 301 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 262 ท่าน

แสดง 41 ถึง 60 จาก 301 ผลลัพธ์
#ชื่อ - สกุลหน่วยงาน/คณะภาควิชา/ฝ่าย/กองประเภทผู้ลงทะเบียนรูปแบบการเข้าร่วมเวลาลงทะเบียนเวลาเช็คอิน
  
41น.ส.ชุตินภา น้ำทรัพย์อุทยานเทคโนโลยี มจพ.สำนักงานบริหารอุทยานเทคโนโลยีบุคลากรOnsite2023-11-02 13:40:202023-12-15 08:57:52
42น.ส.เพลินพิศ วิสัยเกษมสำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnsite2023-12-15 09:04:272023-12-15 09:04:27
43น.ส.รักษ์ขณาถาวร ฤกษ์ชนะคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์สำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-02 14:52:34
44ผศ. ดร.เกวลิน มะลิคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ภาควิชาสังคมศาสตร์บุคลากรOnsite2023-11-02 15:04:002023-12-15 08:51:05
45นายวารุธ วัลลาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-02 15:17:022023-12-15 08:42:52
46น.ส.ทิวาพร ขันแข็งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-02 15:19:022023-12-15 08:41:45
47อ. ดร.พิชลัณดาห์ สนธิวิฬุรห์คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ภาควิชาสังคมศาสตร์บุคลากรOnsite2023-11-02 21:28:582023-12-15 08:41:54
48อ. ดร.เพ็ญศิรินทร์ สุขสมกิจคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้าบุคลากรOnsite2023-11-03 08:55:552023-12-15 08:47:17
49อ.ปราณี สร้อยประไพคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้าบุคลากรOnsite2023-11-03 10:14:302023-12-15 09:36:32
50น.ส.โศภิษฐ์ แจ่มถาวรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnsite2023-11-03 11:11:072023-12-15 08:50:09
51ดร.มสารัศม์ ฤกษ์ศานติวงษ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-03 15:38:472023-12-15 08:49:49
52น.ส.ฤทัยอนงค์ นาคะไพบูลย์สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnsite2023-11-06 07:37:14
53น.ส.วิไล จินดามัยสำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากรOnsite2023-11-06 08:49:35
54นายอดุลย์ ถีติปริวัตรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มงานพัฒนางานวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์บุคลากรOnsite2023-11-06 09:56:262023-12-15 08:55:45
55นางเพ็ญพิชชา เดวิสสำนักงานอธิการบดีศูนย์ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษและพัฒนาสื่อดิจิทัลบุคลากรOnsite2023-11-06 10:24:402023-12-15 08:49:52
56น.ส.พิพรรณพร ดวงพัตราสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnsite2023-11-06 13:20:142023-12-15 08:40:36
57น.ส.ญาณี ทวีธรรมเสวีสำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnsite2023-12-15 10:20:032023-12-15 10:20:03
58นางพรรัตน์ โรจน์วิเชียรคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์บุคลากรOnsite2023-11-06 14:50:36
59น.ส.ฉัตรนภา เพชรสังเวียนคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการบุคลากรOnsite2023-11-06 14:55:55
60น.ส.ชนัดดา หาญชนะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-06 16:21:032023-12-15 08:50:46

กลับหน้าลงทะเบียน