รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 301 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 262 ท่าน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 301 ผลลัพธ์
#ชื่อ - สกุลหน่วยงาน/คณะภาควิชา/ฝ่าย/กองประเภทผู้ลงทะเบียนรูปแบบการเข้าร่วมเวลาลงทะเบียนเวลาเช็คอิน
  
1วันชนะ ศรีแก้วสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากร2023-12-15 08:43:55
2สุธาสินี บุญประดิษฐ์สำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากร2023-12-15 08:45:17
3สิริวัฒน์ ไทรน้อยสำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากร2023-12-15 08:46:42
4ดลพร โพธิ์สาลีสำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากร2023-12-15 08:47:42
5อรุณรัตน์ ซากระโทกสำนักงานอธิการบดีกองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรีบุคลากร2023-12-15 08:52:22
6สิริวรรณ รัตนไชยสำนักงานอธิการบดีกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์บุคลากร2023-11-01 13:52:332023-12-15 09:31:45
7พยอม พึ่งเถื่อนสำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากร2023-12-15 09:24:58
8พรฤดี สุละพานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากร2023-11-08 09:20:262023-12-15 09:02:46
9วีรุตม์ บุญมาสำนักงานอธิการบดีโครงการไอเอสเต้บุคลากร2023-11-08 11:06:232023-12-15 09:56:11
10น.ส.ชัชชญา รัตนเหลี่ยมสำนักงานอธิการบดีกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์บุคลากรOnsite2023-10-31 10:12:242023-12-15 09:28:15
11นางทัศนีย์ รัตนวงศ์แขสำนักงานอธิการบดีกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์บุคลากรOnsite2023-10-31 10:48:292023-12-15 09:12:47
12น.ส.นงนารถ อุดมทรัพย์ยิ่งสำนักงานอธิการบดีกองส่งเสริมวิชาการบุคลากรOnsite2023-11-01 09:01:292023-12-15 09:14:09
13น.ส.ธนพร ดีจงเจริญสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษาบุคลากรOnsite2023-12-15 08:48:162023-12-15 08:49:09
14นางสิริวรรณ อยู่ผ่องสำนักงานอธิการบดีกองส่งเสริมวิชาการบุคลากรOnsite2023-11-01 09:49:53
15นางสุมาพร ทรัพย์ดาวสำนักงานอธิการบดีกองงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยบุคลากรOnsite2023-11-01 10:33:27
16นางทศวรรณ แก่นแจ่มสำนักงานอธิการบดีกองงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยบุคลากรOnsite2023-11-01 10:57:54
17น.ส.ชุติกาญจน์ ขาวเอี่ยมสำนักงานอธิการบดีศูนย์ความร่วมมือนานาชาติบุคลากรOnsite2023-11-01 11:24:392023-12-15 08:47:34
18นายจิรทีปต์ สุวรรณฉิมสำนักงานอธิการบดีศูนย์ความร่วมมือนานาชาติบุคลากรOnsite2023-11-01 11:26:142023-12-15 08:48:02
19นายพิสุทธิ์ นุชดำรงค์สำนักงานอธิการบดีศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจบุคลากรOnsite2023-11-01 12:44:222023-12-15 08:40:48
20น.ส.เบญจา วังงามสำนักงานอธิการบดีศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจบุคลากรOnsite2023-11-01 12:45:232023-12-15 08:41:04

กลับหน้าลงทะเบียน