รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 301 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 262 ท่าน

แสดง 121 ถึง 140 จาก 301 ผลลัพธ์
#ชื่อ - สกุลหน่วยงาน/คณะภาควิชา/ฝ่าย/กองประเภทผู้ลงทะเบียนรูปแบบการเข้าร่วมเวลาลงทะเบียนเวลาเช็คอิน
  
121น.ส.จารุวรรณ สมราศรีสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 09:03:142023-12-15 09:03:14
122นางเพริศพรรณ วัฒนพฤกษ์สำนักงานอธิการบดีศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาบุคลากรOnsite2023-11-02 11:06:542023-12-15 08:41:23
123นายปริตต์ พนิชการสำนักงานอธิการบดีศูนย์ความร่วมมือนานาชาติบุคลากรOnline2023-12-15 09:03:152023-12-15 09:03:15
124นายคุณากร สุทธิกุลสำนักหอสมุดกลางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษาบุคลากรOnsite2023-11-02 11:50:502023-12-15 08:41:25
125น.ส.วราพร สายทองสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 09:03:212023-12-15 09:03:21
126นายณฐกร สาทรสัมฤทธิ์ผลอุทยานเทคโนโลยี มจพ.สำนักงานบริหารอุทยานเทคโนโลยีบุคลากรOnsite2023-11-02 12:03:312023-12-15 09:02:55
127น.ส.ชรินทร แท่นหยูสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 09:03:502023-12-15 09:03:50
128น.ส.ชุตินภา น้ำทรัพย์อุทยานเทคโนโลยี มจพ.สำนักงานบริหารอุทยานเทคโนโลยีบุคลากรOnsite2023-11-02 13:40:202023-12-15 08:57:52
129น.ส.เพลินพิศ วิสัยเกษมสำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnsite2023-12-15 09:04:272023-12-15 09:04:27
130น.ส.นภาอร เกษมจิตคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์สำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-02 14:39:362023-12-15 08:45:39
131น.ส.ขวัญ อ่ำส้มสำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากรOnline2023-12-15 09:04:462023-12-15 09:04:46
132น.ส.อุมาพร ชุ่มนาคคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์สำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-02 14:40:492023-12-15 08:41:18
133นางณิชชา หงษ์วิไลสำนักงานอธิการบดีกองงาน วิทยาเขตระยองบุคลากรOnline2023-12-15 09:05:222023-12-15 09:05:22
134น.ส.พรภิรมย์ แก้วมีแสงคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์สำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-02 14:41:382023-12-15 08:41:58
135นายสิทธา แซ่โค้วสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 09:05:462023-12-15 09:05:46
136นางวันศิริ เจาตระกูลคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์สำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-02 14:41:552023-12-15 08:44:56
137นางพัชนี จิตรนอกสำนักหอสมุดกลางฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศบุคลากรOnline2023-12-15 09:05:502023-12-15 09:05:50
138นายชัยวัฒน์ พ่วงสุขคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์สำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-02 14:42:142023-12-15 08:44:44
139น.ส.พรรังษี ราชวงษ์สำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 09:06:062023-12-15 09:06:06
140นายประสิทธิ์ มาลัยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์สำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-02 14:42:292023-12-15 09:22:52

กลับหน้าลงทะเบียน