รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 301 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 262 ท่าน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 301 ผลลัพธ์
#ชื่อ - สกุลหน่วยงาน/คณะภาควิชา/ฝ่าย/กองประเภทผู้ลงทะเบียนรูปแบบการเข้าร่วมเวลาลงทะเบียนเวลาเช็คอิน
  
1น.ส.ชัชชญา รัตนเหลี่ยมสำนักงานอธิการบดีกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์บุคลากรOnsite2023-10-31 10:12:242023-12-15 09:28:15
2นางทัศนีย์ รัตนวงศ์แขสำนักงานอธิการบดีกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์บุคลากรOnsite2023-10-31 10:48:292023-12-15 09:12:47
3นายปวริศร์ อุดมศักดิ์สำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริการสารสนเทศบุคลากรOnline2023-10-31 13:44:292023-12-15 08:57:09
4น.ส.นงนารถ อุดมทรัพย์ยิ่งสำนักงานอธิการบดีกองส่งเสริมวิชาการบุคลากรOnsite2023-11-01 09:01:292023-12-15 09:14:09
5นายนพดล จันทรลักษณ์สำนักงานอธิการบดีกองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรีบุคลากรOnline2023-11-01 09:41:03
6ผศ. ดร.เสฎฐวุฒิ ดวงจันทร์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์บุคลากรOnline2023-11-01 09:45:11
7นางสิริวรรณ อยู่ผ่องสำนักงานอธิการบดีกองส่งเสริมวิชาการบุคลากรOnsite2023-11-01 09:49:53
8นายสุดใจ ชตางามสำนักงานอธิการบดีกองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรีบุคลากรOnline2023-11-01 09:50:222023-12-15 09:16:50
9นางสุมาพร ทรัพย์ดาวสำนักงานอธิการบดีกองงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยบุคลากรOnsite2023-11-01 10:33:27
10นางทศวรรณ แก่นแจ่มสำนักงานอธิการบดีกองงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยบุคลากรOnsite2023-11-01 10:57:54
11น.ส.ชุติกาญจน์ ขาวเอี่ยมสำนักงานอธิการบดีศูนย์ความร่วมมือนานาชาติบุคลากรOnsite2023-11-01 11:24:392023-12-15 08:47:34
12นายจิรทีปต์ สุวรรณฉิมสำนักงานอธิการบดีศูนย์ความร่วมมือนานาชาติบุคลากรOnsite2023-11-01 11:26:142023-12-15 08:48:02
13นายพิสุทธิ์ นุชดำรงค์สำนักงานอธิการบดีศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจบุคลากรOnsite2023-11-01 12:44:222023-12-15 08:40:48
14น.ส.เบญจา วังงามสำนักงานอธิการบดีศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจบุคลากรOnsite2023-11-01 12:45:232023-12-15 08:41:04
15นางบัวเรียน ทองยิ่งสำนักงานอธิการบดีศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจบุคลากรOnline2023-11-01 12:47:292023-12-15 08:47:43
16นายธงชัย เพ็ชรอำไพสำนักงานอธิการบดีศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจบุคลากรOnline2023-11-01 12:49:062023-12-15 08:47:01
17น.ส.กชกร กิ่งมณีสำนักงานอธิการบดีศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจบุคลากรOnline2023-11-01 12:51:082023-12-15 08:45:22
18นางอรธิชา บุญประดิษฐ์สำนักงานอธิการบดีศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจบุคลากรOnline2023-11-01 12:58:032023-12-15 08:44:28
19นางวรรณพร รุจิพงษ์กุลสำนักงานอธิการบดีกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์บุคลากรOnsite2023-11-01 13:13:032023-12-15 08:40:46
20น.ส.ชนัญชิดา บุญธรรมสำนักงานอธิการบดีกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์บุคลากรOnsite2023-11-01 13:14:572023-12-15 08:43:20

กลับหน้าลงทะเบียน