รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 301 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 262 ท่าน

แสดง 21 ถึง 40 จาก 301 ผลลัพธ์
#ชื่อ - สกุลหน่วยงาน/คณะภาควิชา/ฝ่าย/กองประเภทผู้ลงทะเบียนรูปแบบการเข้าร่วมเวลาลงทะเบียนเวลาเช็คอิน
  
21น.ส.ณปภัช รัตนภานพสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:44:402023-12-15 08:44:40
22น.ส.นาฎยา เอี่ยมรัมย์สำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:44:412023-12-15 08:44:42
23นางพยุงศรี ดิดสินลาสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:44:502023-12-15 08:44:50
24นายกัลยกฤต กัลยามาคณะบริหารธุรกิจสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-12-15 08:45:012023-12-15 09:06:53
25น.ส.ลภัสรดา หวังสุขสำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากรOnline2023-12-15 08:45:252023-12-15 08:45:25
26ว่าที่ ร.ต.หญิง รสริน จินดาโชติสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:45:322023-12-15 08:45:32
27นายรัฐธนินท์ ยิ่งศิริสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:45:372023-12-15 08:45:37
28น.ส.สศิณา คำสุขคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-12-15 08:45:452023-12-15 08:45:45
29นายอภิสิทธิ์ ลือดาราสำนักงานอธิการบดีศูนย์ความร่วมมือนานาชาติบุคลากรOnline2023-12-15 08:45:452023-12-15 08:45:45
30น.ส.สุษดา สุธิดานันท์สำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากรOnline2023-12-15 08:45:582023-12-15 08:45:58
31นายสรศักดิ์ เกตุพันธ์สำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:46:412023-12-15 08:46:41
32น.ส.บุญมา พงษ์บัวคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-12-15 08:46:502023-12-15 08:46:50
33น.ส.สุรีพร เขียวงามดีสำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากรOnline2023-12-15 08:47:042023-12-15 08:47:04
34น.ส.พัชยา คำกุณะสำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากรOnline2023-12-15 08:47:202023-12-15 08:47:20
35นายธนพล นิงสานนท์สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มงานส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรOnline2023-12-15 08:47:312023-12-15 08:47:31
36อ. ดร.วทัญญ์ บุญสอนคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรมบุคลากรOnline2023-12-15 08:48:022023-12-15 08:48:02
37นางจุฑารัตน์ มิ่งขวัญสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:48:282023-12-15 08:48:28
38น.ส.อมรรัตน์ ม่วงเถื่อนสำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากรOnline2023-12-15 08:48:322023-12-15 08:48:32
39นายนพดล จันทรลักษณ์สำนักงานอธิการบดีกองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรีบุคลากรOnline2023-11-01 09:41:03
40อ. ดร.นนทิรัตน์ พัฒนภักดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ภาควิชามนุษยศาสตร์บุคลากรOnline2023-12-15 08:48:372023-12-15 08:48:37

กลับหน้าลงทะเบียน