รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 301 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 262 ท่าน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 301 ผลลัพธ์
#ชื่อ - สกุลหน่วยงาน/คณะภาควิชา/ฝ่าย/กองประเภทผู้ลงทะเบียนรูปแบบการเข้าร่วมเวลาลงทะเบียนเวลาเช็คอิน
  
1นายปวริศร์ อุดมศักดิ์สำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริการสารสนเทศบุคลากรOnline2023-10-31 13:44:292023-12-15 08:57:09
2น.ส.สุภัสสรา สำราญสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:40:482023-12-15 08:41:19
3น.ส.จิราภรณ์ ทับทิมทองสำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากรOnline2023-12-15 08:41:252023-12-15 08:41:25
4น.ส.เรวดี มากสุดใจสำนักงานอธิการบดีหน่วยตรวจสอบภายในบุคลากรOnline2023-12-15 08:42:032023-12-15 08:42:03
5นายเดชาชัย แบ่งสันเทียะสำนักงานอธิการบดีกองงาน วิทยาเขตระยองบุคลากรOnline2023-12-15 08:42:042023-12-15 08:48:59
6นางวชิราภรณ์ นามวงศ์สำนักงานอธิการบดีหน่วยตรวจสอบภายในบุคลากรOnline2023-12-15 08:42:072023-12-15 08:42:07
7นายอุดมพร ดวงเงินสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnline2023-12-15 08:42:172023-12-15 08:42:17
8ดร.จันทร์จิราพร ทองประสิทธิ์สำนักงานอธิการบดีกองส่งเสริมวิชาการบุคลากรOnline2023-12-15 08:42:202023-12-15 08:42:20
9น.ส.ณวลี มณีโชติสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:42:482023-12-15 08:42:48
10น.ส.มิ่งขวัญ มากทองสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnline2023-12-15 08:43:012023-12-15 08:43:01
11นายศราวุธ ผาพญาเรืองสำนักงานอธิการบดีหน่วยตรวจสอบภายในบุคลากรOnline2023-12-15 08:43:082023-12-15 08:43:08
12น.ส.ขวัญสิริณภรณ์ ฤกษ์ใหญ่สำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:43:122023-12-15 08:43:12
13นางจิตติมา สุวรัตน์สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnline2023-12-15 08:43:312023-12-15 08:43:31
14น.ส.วิไลรัตน์ ประจงการสำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากรOnline2023-12-15 08:43:312023-12-15 08:46:03
15นางมณฑาทิพย์ อยู่เจริญสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:43:322023-12-15 08:43:32
16น.ส.กัญชรส โรจนแสงชัยสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:43:362023-12-15 08:43:36
17นางณิชารีย์ มังคลาจารย์สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnline2023-12-15 08:43:372023-12-15 08:43:37
18นายนัทพล ยืนยงค์สำนักงานอธิการบดีกองกิจการนักศึกษาบุคลากรOnline2023-12-15 08:43:592023-12-15 08:43:59
19รศ. ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ภาควิชามนุษยศาสตร์บุคลากรOnline2023-12-15 08:44:112023-12-15 08:44:11
20นางภาวินันท์ บุตรอากาศสำนักงานอธิการบดีกองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรีบุคลากรOnline2023-12-15 08:44:272023-12-15 08:44:27

กลับหน้าลงทะเบียน