รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 301 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 262 ท่าน

แสดง 141 ถึง 160 จาก 301 ผลลัพธ์
#ชื่อ - สกุลหน่วยงาน/คณะภาควิชา/ฝ่าย/กองประเภทผู้ลงทะเบียนรูปแบบการเข้าร่วมเวลาลงทะเบียนเวลาเช็คอิน
  
141นายศักดิ์กิตติภพ อรรคอุดมสำนักงานอธิการบดีกองกฎหมายบุคลากรOnsite2023-11-27 15:29:092023-12-15 08:57:57
142นายปฏิพัทธ์ พุกดำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-27 15:24:022023-12-15 08:50:23
143น.ส.ปรารถนา สัมพันธ์รัตนชัยสำนักงานอธิการบดีกองส่งเสริมวิชาการบุคลากรOnline2023-11-24 13:33:402023-12-15 08:50:50
144ผศ. ดร.พิเชฐ พุ่มเกษรคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมบุคลากรOnline2023-11-22 22:13:14
145นายมนตรี กวานานนท์คณะวิศวกรรมศาสตร์สำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-20 15:39:582023-12-15 08:41:19
146น.ส.นันธิดา บุตรเพ็งคณะวิศวกรรมศาสตร์สำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-20 15:26:482023-12-15 08:41:28
147น.ส.วารุณี บัวกล้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-20 15:19:252023-12-15 09:01:57
148น.ส.ชิดชนก ปริยภารัตน์คณะวิศวกรรมศาสตร์สำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-20 15:18:412023-12-15 08:45:23
149น.ส.กิตติมา แก้วแพร่บัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการบุคลากรOnsite2023-11-17 23:31:252023-12-15 09:02:39
150น.ส.ชลธิชา ทมโยธาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-17 21:16:212023-12-15 08:49:35
151น.ส.ทณิชนันทน์ บุญสว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-17 17:20:082023-12-15 08:49:53
152นายยงยุทธ ทองลบบัณฑิตวิทยาลัยสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-17 17:14:442023-12-15 09:17:14
153ดร.มนัสนันท์ รัศมีวิศวะบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการบุคลากรOnsite2023-11-17 17:13:272023-12-15 09:20:09
154น.ส.พีรกร พันธ์บุญเกิดบัณฑิตวิทยาลัยสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-17 16:11:332023-12-15 09:02:54
155น.ส.ชลิดา จันทเวชสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์วิจัยเฉพาะทางบุคลากรOnline2023-11-17 15:18:232023-12-15 08:40:53
156ผศ.ฐปนพงศ์ นิวัตรอมรรักษ์คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจบุคลากรOnsite2023-11-17 15:16:382023-12-15 09:28:27
157น.ส.วรรณภา อิสสอาดสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อนบุคลากรOnsite2023-11-17 14:27:162023-12-15 08:41:09
158น.ส.นภัสวรรณ วรธนภัทสิริกุลสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnline2023-11-16 16:15:532023-12-15 08:51:13
159นายวิรัช พวงภู่สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมฝ่ายบริการอุตสาหกรรมบุคลากรOnline2023-11-16 16:14:522023-12-15 08:43:00
160ดร.ธงชัย นิลคำสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnsite2023-11-16 16:13:192023-12-15 08:42:30

กลับหน้าลงทะเบียน