รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 น. - 30 ธันวาคม 2566 เวลา 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 173 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน

แสดง 101 ถึง 120 จาก 173 ผลลัพธ์
#ชื่อ - สกุลหน่วยงาน/คณะภาควิชา/ฝ่าย/กองประเภทผู้ลงทะเบียนรูปแบบการเข้าร่วมเวลาลงทะเบียนเวลาเช็คอิน
  
101น.ส.ฤทัยอนงค์ นาคะไพบูลย์สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnsite2023-11-06 07:37:14
102ผศ. ดร.จิตติมณฑน์ วงศ์ษาคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมบุคลากรOnline2023-11-03 17:30:30
103อ. ดร.ศิรินทรา แว่วศรีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรOnline2023-11-03 16:44:05
104นางสุชาดา แสดงคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-03 15:44:44
105ดร.มสารัศม์ ฤกษ์ศานติวงษ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-03 15:38:47
106ดร.รณชัย เพชรรักษ์สำนักงานอธิการบดีศูนย์ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษและพัฒนาสื่อดิจิทัลบุคลากรOnline2023-11-03 14:53:54
107น.ส.โศภิษฐ์ แจ่มถาวรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnsite2023-11-03 11:11:07
108นายณัฐวุฒิ ประสาททองบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมันสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์บุคลากรOnline2023-11-03 10:54:54
109อ.ปราณี สร้อยประไพคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้าบุคลากรOnsite2023-11-03 10:14:30
110อ. ดร.เพ็ญศิรินทร์ สุขสมกิจคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้าบุคลากรOnsite2023-11-03 08:55:55
111อ. ดร.พิชลัณดาห์ สนธิวิฬุรห์คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ภาควิชาสังคมศาสตร์บุคลากรOnsite2023-11-02 21:28:58
112อ. ดร.ธัชณัฐชัย สุวรรณสิทธิ์คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณบุคลากรOnline2023-11-02 19:27:04
113อ.ปริมา บุญถนอมคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมบุคลากรOnline2023-11-02 15:33:13
114น.ส.ทิวาพร ขันแข็งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-02 15:19:02
115นายวารุธ วัลลาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-02 15:17:02
116น.ส.สริตา สุวรรณแสนศักดิ์คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์สำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-02 15:09:50
117นางนิตยา หาญโอฬารเลิศคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์สำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-02 15:09:37
118ผศ. ดร.เกวลิน มะลิคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ภาควิชาสังคมศาสตร์บุคลากรOnsite2023-11-02 15:04:00
119น.ส.อารียา รุ่งเรืองพิพัฒน์คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-02 14:59:57
120นายนิติรัฐ สุวรรณเกษาคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์สำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-02 14:59:26

กลับหน้าลงทะเบียน