รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 น. - 30 ธันวาคม 2566 เวลา 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 173 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน

แสดง 81 ถึง 100 จาก 173 ผลลัพธ์
#ชื่อ - สกุลหน่วยงาน/คณะภาควิชา/ฝ่าย/กองประเภทผู้ลงทะเบียนรูปแบบการเข้าร่วมเวลาลงทะเบียนเวลาเช็คอิน
  
81นางปรางใจ ใจอิ่มสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnsite2023-11-07 12:29:03
82นางรินทร์ลภัส ธนทรัพย์วรากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnsite2023-11-07 12:27:14
83น.ส.กนกกาญจน์ ประจงการสำนักงานอธิการบดีศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัลบุคลากรOnline2023-11-07 11:40:38
84น.ส.จุรีพร ศรีคำสำนักงานอธิการบดีศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัลบุคลากรOnline2023-11-07 11:24:18
85นายสุฑาวัชร มณีงามสำนักงานอธิการบดีศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัลบุคลากรOnsite2023-11-07 11:21:39
86นายวันเฉลิม มโนสมุทรสำนักงานอธิการบดีศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัลบุคลากรOnline2023-11-07 11:14:08
87น.ส.ณัฏฐ์ณริน จันทราทิตย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-07 09:26:05
88รศ. ดร.กัลยกร ไพบูลย์คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจบุคลากรOnsite2023-11-07 09:07:05
89น.ส.ชนัดดา หาญชนะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-06 16:21:03
90น.ส.ฉัตรนภา เพชรสังเวียนคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการบุคลากรOnsite2023-11-06 14:55:55
91นางพรรัตน์ โรจน์วิเชียรคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์บุคลากรOnsite2023-11-06 14:50:36
92น.ส.ทิวาพร ดวงหิรัญสำนักงานอธิการบดีศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจบุคลากรOnline2023-11-06 14:03:17
93นางนัทธ์หทัย รัตนบุรีคณะบริหารธุรกิจสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-06 13:33:27
94นายเตมีย์ ช่วยชูวงศ์สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัยบุคลากรOnline2023-11-06 13:27:43
95นายจันตพงษ์ บุตรลักษณ์สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่ายบุคลากรOnline2023-11-06 13:20:19
96น.ส.พิพรรณพร ดวงพัตราสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnsite2023-11-06 13:20:14
97นางเพ็ญพิชชา เดวิสสำนักงานอธิการบดีศูนย์ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษและพัฒนาสื่อดิจิทัลบุคลากรOnsite2023-11-06 10:24:40
98อ. ดร.ณัฏฐพล เสาวนะคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้างบุคลากรOnline2023-11-06 09:57:12
99นายอดุลย์ ถีติปริวัตรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มงานพัฒนางานวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์บุคลากรOnsite2023-11-06 09:56:26
100น.ส.วิไล จินดามัยสำนักงานอธิการบดีกองคลังบุคลากรOnsite2023-11-06 08:49:35

กลับหน้าลงทะเบียน