รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 น. - 30 ธันวาคม 2566 เวลา 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 173 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน

แสดง 61 ถึง 80 จาก 173 ผลลัพธ์
#ชื่อ - สกุลหน่วยงาน/คณะภาควิชา/ฝ่าย/กองประเภทผู้ลงทะเบียนรูปแบบการเข้าร่วมเวลาลงทะเบียนเวลาเช็คอิน
  
61น.ส.ศุภการ์ สองธานาทีปสำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnsite2023-11-09 10:16:02
62นายธีรวิทย์ ยิ้มขลิบสำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnline2023-11-09 10:15:43
63น.ส.พรชนก จันทนสำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnsite2023-11-09 10:09:55
64อ. ดร.ชนะพล เลี้ยงถนอมคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์บุคลากรOnline2023-11-09 09:57:11
65นางเขมภัค กมลเนตรสำนักงานอธิการบดีหน่วยตรวจสอบภายในบุคลากรOnsite2023-11-08 15:35:13
66นายนิติกร นิตยาชิตสำนักงานอธิการบดีหน่วยตรวจสอบภายในบุคลากรOnsite2023-11-08 15:29:59
67น.ส.พัชรี เอี่ยมสุขคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-08 14:26:39
68น.ส.รุ่งนภา ยุทดรสำนักงานอธิการบดีกองกลางบุคลากรOnsite2023-11-08 14:02:17
69วีรุตม์ บุญมาสำนักงานอธิการบดีโครงการไอเอสเต้บุคลากร2023-11-08 11:06:23
70น.ส.ธิดารัตน์ ศรีชมภูคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-08 11:00:11
71น.ส.ปัญชิกา บุญทับคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-08 10:47:08
72น.ส.สุดารัตน์ ทาสีลาสำนักงานอธิการบดีศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัลบุคลากรOnline2023-11-08 10:05:03
73นางอุไรวรรณ เสนชูคณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัลสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-08 09:59:00
74น.ส.สุภาพร เซ่งไพเราะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-08 09:22:20
75นางชวนชม สิบพันทาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-08 09:20:34
76พรฤดี สุละพานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากร2023-11-08 09:20:26
77น.ส.สิริเพ็ญณภา ซิ้มจี๋คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมบุคลากรOnline2023-11-08 09:19:29
78น.ส.ภณิตา อยู่เจริญคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-08 09:15:02
79นายนพคุณ คงสงฆ์สำนักงานอธิการบดีศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัลบุคลากรOnline2023-11-07 14:46:39
80นายชัชวาล จันทนุปานสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnsite2023-11-07 12:29:42

กลับหน้าลงทะเบียน