รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 น. - 30 ธันวาคม 2566 เวลา 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 173 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน

แสดง 41 ถึง 60 จาก 173 ผลลัพธ์
#ชื่อ - สกุลหน่วยงาน/คณะภาควิชา/ฝ่าย/กองประเภทผู้ลงทะเบียนรูปแบบการเข้าร่วมเวลาลงทะเบียนเวลาเช็คอิน
  
41นายสายันต์ ทรัพย์ประสงค์คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัลสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-14 13:01:47
42น.ส.ธัญนันท์ แก้วประภาสำนักงานอธิการบดีกองงานพัสดุบุคลากรOnsite2023-11-14 12:03:45
43น.ส.ชนิศา วงษ์บาตรสำนักงานอธิการบดีกองงานพัสดุบุคลากรOnsite2023-11-14 12:01:25
44น.ส.มณฑิรา สุดจิตร์สำนักงานอธิการบดีหน่วยตรวจสอบภายในบุคลากรOnline2023-11-10 19:55:22
45นางทวินันท์ ชัยมีบุญสำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnline2023-11-10 14:38:49
46น.ส.หทัยนุช ภู่พงษ์สำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnline2023-11-10 14:37:16
47น.ส.ดวงสมร เชวงกฤตยานนท์สำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnline2023-11-10 14:35:19
48นางขวัญชนก แพงตุ้ยสำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnline2023-11-10 14:35:13
49น.ส.วิสุทธาทิพย์ มังษะชาติสำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnline2023-11-10 12:17:15
50ดร.ชนิกา ชื่นแสงจันทร์สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและประเมินผลบุคลากรOnline2023-11-10 10:46:32
51น.ส.ชลธิชา ศักดิ์แสนสำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnline2023-11-10 10:46:09
52น.ส.จุฑามาศ พูลประเสริฐสำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnline2023-11-10 10:45:08
53นางณัฏฐนันท์ ตรีรัตน์สำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnline2023-11-10 10:43:36
54น.ส.รัชนี เก็บเงินสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnline2023-11-10 10:43:30
55น.ส.ฐิติพร ตันติศรียานุรักษ์สำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnline2023-11-10 10:42:35
56นางจินตนา มังคละกนกสำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnline2023-11-10 10:36:05
57น.ส.กรวิภา สุวรรณสิงห์คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-09 14:43:33
58น.ส.ธนพร สมมัจฉาสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnsite2023-11-09 13:19:58
59นางอุษา พิลึกดีเดชคณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัลสำนักงานคณบดีบุคลากรOnline2023-11-09 10:29:27
60นางอรัญญา นาคสุวรรณ์สำนักงานอธิการบดีกองแผนงานบุคลากรOnline2023-11-09 10:18:18

กลับหน้าลงทะเบียน