รายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 น. - 30 ธันวาคม 2566 เวลา 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 173 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน

แสดง 21 ถึง 40 จาก 173 ผลลัพธ์
#ชื่อ - สกุลหน่วยงาน/คณะภาควิชา/ฝ่าย/กองประเภทผู้ลงทะเบียนรูปแบบการเข้าร่วมเวลาลงทะเบียนเวลาเช็คอิน
  
21น.ส.กิตติมา แก้วแพร่บัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการบุคลากรOnsite2023-11-17 23:31:25
22น.ส.ชลธิชา ทมโยธาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-17 21:16:21
23น.ส.ทณิชนันทน์ บุญสว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-17 17:20:08
24นายยงยุทธ ทองลบบัณฑิตวิทยาลัยสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-17 17:14:44
25ดร.มนัสนันท์ รัศมีวิศวะบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการบุคลากรOnsite2023-11-17 17:13:27
26น.ส.พีรกร พันธ์บุญเกิดบัณฑิตวิทยาลัยสำนักงานคณบดีบุคลากรOnsite2023-11-17 16:11:33
27น.ส.ชลิดา จันทเวชสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์วิจัยเฉพาะทางบุคลากรOnline2023-11-17 15:18:23
28ผศ.ฐปนพงศ์ นิวัตรอมรรักษ์คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจบุคลากรOnsite2023-11-17 15:16:38
29น.ส.วรรณภา อิสสอาดสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อนบุคลากรOnsite2023-11-17 14:27:16
30น.ส.นภัสวรรณ วรธนภัทสิริกุลสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnline2023-11-16 16:15:53
31นายวิรัช พวงภู่สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมฝ่ายบริการอุตสาหกรรมบุคลากรOnline2023-11-16 16:14:52
32ดร.ธงชัย นิลคำสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสำนักงานผู้อำนวยการบุคลากรOnsite2023-11-16 16:13:19
33นายอภิพนธิ์ พลหล้าสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษาบุคลากรOnline2023-11-16 13:46:16
34น.ส.เพชรรัตน์ บุญเรืองสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษาบุคลากรOnline2023-11-16 13:43:23
35นายอัครฉัตร ตรีหิรัญสำนักงานอธิการบดีศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมบุคลากรOnline2023-11-16 10:38:38
36นายวิบูลย์ เกิดผลสำนักงานอธิการบดีศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมบุคลากรOnline2023-11-16 10:35:17
37นายกนกพล เต๊ะวงษ์สำนักงานอธิการบดีศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการบุคลากรOnline2023-11-16 10:33:46
38น.ส.จริยา คำสกลสำนักงานอธิการบดีกองงาน วิทยาเขตระยองบุคลากรOnline2023-11-15 15:58:23
39อ. ดร.เมธิณ ใจเกื้อคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการบุคลากรOnline2023-11-15 13:01:55
40นายสุพัฒน์ บุญสุโขสำนักงานอธิการบดีศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการบุคลากรOnline2023-11-15 08:48:32

กลับหน้าลงทะเบียน