ลงทะเบียนออนไลน์
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงานของบุคลากรในองค์กร อุทยานเทคโนโลยี มจพ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
20 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
 Onsite ณ ห้องประชุมปฐพี ชั้น 4 อาคาร 99 อุทยานเทคโนโลยี มจพ. (ไม่จำกัดจำนวน)
Online link : ยังไม่กำหนดลิงก์

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวนนักศึกษา : ไม่จำกัดจำนวนบุคคลภายนอก : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 36 ท่านบุคลากร : 34นักศึกษา : 0บุคคลภายนอก : 2
  เช็คอินแล้ว 32 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงานของบุคลากรในองค์กร อุทยานเทคโนโลยี มจพ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมปฐพี ชั้น 4 อาคาร 99 อุทยานเทคโนโลยี มจพ.

ติดต่อสอบถาม
อุทยานเทคโนโลยี มจพ. 1793 http://technopark.kmutnb.ac.th/
สร้างกิจกรรมโดย : นลินทิพย์ นาคมูล (สำนักงานบริหารอุทยานเทคโนโลยี อุทยานเทคโนโลยี มจพ.)
รับลงทะเบียน 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. - 20 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00 น.
สามารถลงทะเบียนหน้างานได้ (Walk-in)
เช็คอิน 20 มิถุนายน 2567 เวลา 08:30 - 16:00 น.

ไม่อยู่ในช่วงเปิดให้ลงทะเบียน