ลงทะเบียนออนไลน์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสำหรับผู้นำยุคใหม่
18 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. - 19 มิถุนายน 2567 เวลา 17:00 น.
 Onsite ณ ณ ห้อง 814 ชั้น 8 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)

จำนวนรับ บุคลากร : จำกัดจำนวน 70 ท่านนักศึกษา : ไม่จำกัดจำนวนบุคคลภายนอก : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 70 ท่านบุคลากร : 70นักศึกษา : 0บุคคลภายนอก : 0
  เช็คอินแล้ว 62 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม
ในวันอังคารที่ 18- วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 814 ชั้น 8 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ติดต่อสอบถาม
72 1190 https://www.hrd.kmutnb.ac.th
สร้างกิจกรรมโดย : วรรณพร รุจิพงษ์กุล (กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี)
รับลงทะเบียน 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 น. - 18 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00 น.
สามารถลงทะเบียนหน้างานได้ (Walk-in)
เช็คอิน 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08:00 น. - 19 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00 น.

ไม่อยู่ในช่วงเปิดให้ลงทะเบียน