ลงทะเบียนออนไลน์
โครงการอบรม เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQA (เฉพาะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงานอธิการบดี)
9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:30 - 16:00 น.
 Onsite ณ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ชั้น 9 (จำกัดจำนวน 60 ท่าน)

จำนวนรับ บุคลากร : จำกัดจำนวน 60 ท่าน
ลงทะเบียนแล้ว 35 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม
สำนักงานอธิการบดี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงานอธิการบดี และพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนสู่เกณฑ์ระดับนานาชาติ โดย ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA ) เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานอธิการบดี ที่เกี่ยวข้องในหมวดต่างๆ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และผลการดำเนินงานตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQA ในแต่ละหมวดพร้อมทั้งเชื่อมโยงผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงถึงการดำเนินการที่สำคัญขององค์กรแบบกระชับ ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา 1122-1123
สร้างกิจกรรมโดย : เพริศพรรณ วัฒนพฤกษ์ (ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี)
รับลงทะเบียน 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:30 น. - 14 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00 น.
สามารถลงทะเบียนหน้างานได้ (Walk-in)
เช็คอิน 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:30 - 12:00 น.

ไม่อยู่ในช่วงเปิดให้ลงทะเบียน