โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการสร้างแดชบอร์ด และรายงานด้วยโปรแกรม Power BI
14 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:30 น. - 21 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00 น.
 Onsite ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 406–407 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และประชุม Aachen Conference Room ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (จำกัดจำนวน 100 ท่าน)

จำนวนรับ บุคลากร : จำกัดจำนวน 100 ท่านนักศึกษา : ไม่จำกัดจำนวนบุคคลภายนอก : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 36 ท่าน บุคลากร : 36นักศึกษา : 0บุคคลภายนอก : 0
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม
ด้วย กองส่งเสริมวิชาการ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการสร้างแดชบอร์ด และรายงานด้วยโปรแกรม Power BI ในวันที่ 14–15 และ 28 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 406–407 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุม Aachen Conference Room ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำโปรแกรม Power BI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนำข้อมูลของหน่วยงานมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และแสดงผลในรูปแบบรายงานหรือแดชบอร์ด ทั้งนี้ ในโครงการจะแบ่งออกเป็น 4 วัน ดังนี้ วันที่ 1 – 2 (14 – 15 พฤษภาคม 2567) สอนการใช้งานโปรแกรม Power BI ให้บุคลากรทำความรู้จักกับโปรแกรม Power BI สามารถนำเข้าข้อมูลจากรูปแบบต่าง ๆ อาทิ Excel CSV SQL เป็นต้น เรียนรู้คำสั่งในการจัดการกับข้อมูลดิบ (Raw Data) คำสั่งในการเชื่อมโยงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล และเรียนรู้การใช้เครื่องมือในการจัดทำ Data Visualization ในรูปแบบของแดชบอร์ชและรายงาน รวมถึงเรียนรู้การแชร์ข้อมูลร่วมกัน วันที่ 3 (28 พฤษภาคม 2567) Workshop โดยแบ่งกลุ่มบุคลากรที่เข้าอบรม ให้แต่ละกลุ่มตั้งโจทย์จากข้อมูล และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วยโปรแกรม Power BI วันที่ 4 (21 มิถุนายน 2567) ประกวดผลงาน ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานการ Workshop โดยเชิญผู้บริหารร่วมตัดสินผลงานของแต่ละกลุ่ม

ติดต่อสอบถาม
กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 2241
สร้างกิจกรรมโดย : ธนาคม เจริญพิทย์ (กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี)
รับลงทะเบียน 3 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น. - 19 เมษายน 2567 เวลา 16:00 น.
เช็คอิน 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:00 น. - 21 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00 น.
โครงการฝึกปฏิบัติการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง เทคนิคการทำตำรา/หนังสือ และการเขียน ฺBook Chapter และ การเขียนบทความงานวิจัย/วิชาการ ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ
30 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
 Onsite ณ ณ ห้องประชุม Aachen Conference ห้อง 305 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มจพ. (จำกัดจำนวน 80 ท่าน)

จำนวนรับ บุคลากร : จำกัดจำนวน 80 ท่าน
ลงทะเบียนแล้ว 74 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม
กองส่งเสริมวิชาการ 2240 https://aed.op.kmutnb.ac.th/
สร้างกิจกรรมโดย : ธีติมา ไชยกิจ (กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี)
รับลงทะเบียน 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 00:00 น. - 8 มีนาคม 2567 เวลา 23:55 น.
เช็คอิน 30 เมษายน 2567 เวลา 07:30 - 16:00 น.
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
26 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น. - 28 เมษายน 2567 เวลา 16:00 น.
 Onsite ณ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง (ไม่จำกัดจำนวน)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 300 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม
ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานอธิการบดี 1190 https://www.hrd.kmutnb.ac.th
สร้างกิจกรรมโดย : วรรณพร รุจิพงษ์กุล (กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี)
รับลงทะเบียน 22 มกราคม 2567 เวลา 09:00 น. - 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:00 น.
เช็คอิน 26 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โครงการฝึกปฏิบัติ การทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ในหัวข้อ การจัดเตรียมข้อมูลผลงานตาม กพอ.
25 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
 Onsite ณ ณ ห้องประชุม Aachen Conference ห้อง 305 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มจพ. (จำกัดจำนวน 80 ท่าน)

จำนวนรับ บุคลากร : จำกัดจำนวน 80 ท่าน
ลงทะเบียนแล้ว 69 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม
กองส่งเสริมวิชาการ 2240 https://aed.op.kmutnb.ac.th/
สร้างกิจกรรมโดย : ธีติมา ไชยกิจ (กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี)
รับลงทะเบียน 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 00:00 น. - 8 มีนาคม 2567 เวลา 23:55 น.
เช็คอิน 25 เมษายน 2567 เวลา 06:00 - 18:00 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบจัดการข้อมูลการลงทะเบียนออนไลน์
24 เมษายน 2567 เวลา 08:30 - 16:00 น.
 Onsite ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 406 – 407 ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (จำกัดจำนวน 86 ท่าน)

จำนวนรับ บุคลากร : จำกัดจำนวน 86 ท่าน
ลงทะเบียนแล้ว 86 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม
ระบบจัดการข้อมูลการลงทะเบียนออนไลน์ เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความสะดวก ในการลงทะเบียน รวบรวมรายชื่อ เข้าร่วมประชุม อบรมและสัมมนา ลดข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ รวมถึงลดระยะเวลาในการบันทึกประวัติการพัฒนาบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) ระบบดังกล่าวรองรับการจัดประชุม อบรมและสัมมนาสำหรับบุคลากร นักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอกด้วย

ติดต่อสอบถาม
กองส่งเสริมวิชาการ 2235 https://aed.op.kmutnb.ac.th/
สร้างกิจกรรมโดย : ปรารถนา สัมพันธ์รัตนชัย (กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี)
รับลงทะเบียน 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น. - 18 มีนาคม 2567 เวลา 12:00 น.
เช็คอิน 24 เมษายน 2567 เวลา 07:00 - 15:00 น.