โครงการฝึกปฏิบัติการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง เทคนิคการทำตำรา/หนังสือ และการเขียน ฺBook Chapter และ การเขียนบทความงานวิจัย/วิชาการ ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ
30 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
 Onsite ณ ณ ห้องประชุม Cloud 9 ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จำกัดจำนวน 80 ท่าน)

จำนวนรับ บุคลากร : จำกัดจำนวน 80 ท่าน
ลงทะเบียนแล้ว 72 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม
กองส่งเสริมวิชาการ 2240 https://aed.op.kmutnb.ac.th/
สร้างกิจกรรมโดย : ธีติมา ไชยกิจ (กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี)
รับลงทะเบียน 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 00:00 น. - 8 มีนาคม 2567 เวลา 00:00 น.
เช็คอิน 30 เมษายน 2567 เวลา 07:30 - 16:00 น.
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
26 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น. - 28 เมษายน 2567 เวลา 16:00 น.
 Onsite ณ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง (ไม่จำกัดจำนวน)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 300 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม
ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานอธิการบดี 1190 https://www.hrd.kmutnb.ac.th
สร้างกิจกรรมโดย : วรรณพร รุจิพงษ์กุล (กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี)
รับลงทะเบียน 22 มกราคม 2567 เวลา 09:00 น. - 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:00 น.
เช็คอิน 26 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โครงการฝึกปฏิบัติ การทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ในหัวข้อ การจัดเตรียมข้อมูลผลงานตาม กพอ.
25 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
 Onsite ณ ณ ห้องประชุม Cloud 9 ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จำกัดจำนวน 80 ท่าน)

จำนวนรับ บุคลากร : จำกัดจำนวน 80 ท่าน
ลงทะเบียนแล้ว 62 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม
กองส่งเสริมวิชาการ 2240 https://aed.op.kmutnb.ac.th/
สร้างกิจกรรมโดย : ธีติมา ไชยกิจ (กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี)
รับลงทะเบียน 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 00:00 น. - 8 มีนาคม 2567 เวลา 00:00 น.
เช็คอิน 25 เมษายน 2567 เวลา 06:00 - 18:00 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบจัดการข้อมูลการลงทะเบียนออนไลน์
24 เมษายน 2567 เวลา 08:30 - 16:00 น.
 Onsite ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 406 – 407 ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (จำกัดจำนวน 80 ท่าน)

จำนวนรับ บุคลากร : จำกัดจำนวน 80 ท่าน
ลงทะเบียนแล้ว 48 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม
ระบบจัดการข้อมูลการลงทะเบียนออนไลน์ เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความสะดวก ในการลงทะเบียน รวบรวมรายชื่อ เข้าร่วมประชุม อบรมและสัมมนา ลดข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ รวมถึงลดระยะเวลาในการบันทึกประวัติการพัฒนาบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) ระบบดังกล่าวรองรับการจัดประชุม อบรมและสัมมนาสำหรับบุคลากร นักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอกด้วย

ติดต่อสอบถาม
กองส่งเสริมวิชาการ 2235 https://aed.op.kmutnb.ac.th/
สร้างกิจกรรมโดย : ปรารถนา สัมพันธ์รัตนชัย (กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี)
รับลงทะเบียน 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น. - 15 มีนาคม 2567 เวลา 16:00 น.
เช็คอิน 24 เมษายน 2567 เวลา 07:00 - 15:00 น.
โครงการเสวนา เรื่อง แนวทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
4 เมษายน 2567 เวลา 08:00 - 15:00 น.
 Onsite ณ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ มจพ. (จำกัดจำนวน 80 ท่าน)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวนบุคคลภายนอก : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 65 ท่าน บุคลากร : 64บุคคลภายนอก : 1
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กระบวนการในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง กระตุ้นให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับที่สูงขึ้น

ติดต่อสอบถาม
กองส่งเสริมวิชาการ 2240 https://aed.op.kmutnb.ac.th/
สร้างกิจกรรมโดย : ธีติมา ไชยกิจ (กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี)
รับลงทะเบียน 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น. - 8 มีนาคม 2567 เวลา 00:00 น.
เช็คอิน 4 เมษายน 2567 เวลา 07:30 - 16:00 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ SmartTutor@LIB KMUTNB (รอบที่ 2-ครึ่งวันบ่าย)
29 มีนาคม 2567 เวลา 13:00 - 16:15 น.
 Onsite ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 5 ห้อง 5A09 อาคารนวมินทรราชินี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (จำกัดจำนวน 30 ท่าน)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวนนักศึกษา : ไม่จำกัดจำนวนบุคคลภายนอก : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 12 ท่าน บุคลากร : 12นักศึกษา : 0บุคคลภายนอก : 0
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม
สำนักหอสมุดกลาง 2108
สร้างกิจกรรมโดย : กนกพรรณ ทองรัศมี (ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง)
รับลงทะเบียน 16 มกราคม 2567 เวลา 09:00 น. - 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:00 น.
เช็คอิน 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ SmartTutor@LIB KMUTNB (รอบที่ 1-ครึ่งวันเช้า)
29 มีนาคม 2567 เวลา 08:30 - 12:00 น.
 Onsite ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 5 ห้อง 5A09 อาคารนวมินทรราชินี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (จำกัดจำนวน 30 ท่าน)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวนนักศึกษา : ไม่จำกัดจำนวนบุคคลภายนอก : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 29 ท่าน บุคลากร : 29นักศึกษา : 0บุคคลภายนอก : 0
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ SmartTutor@LIB KMUTNB และสามารถนำความรู้ เรื่อง Content Management Systems (CMS) และ Learning Management System (LMS) ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการหลักสูตรได้

ติดต่อสอบถาม
สำนักหอสมุดกลาง 2108
สร้างกิจกรรมโดย : กนกพรรณ ทองรัศมี (ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง)
รับลงทะเบียน 16 มกราคม 2567 เวลา 09:00 น. - 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:00 น.
เช็คอิน 29 มีนาคม 2567 เวลา 08:30 น. - 29 มีนาคม 2566 เวลา 16:00 น.
โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น. - 28 มีนาคม 2567 เวลา 16:00 น.
 Onsite ณ ห้องประชุม Cloud 9 ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (จำกัดจำนวน 70 ท่าน)

จำนวนรับ บุคลากร : จำกัดจำนวน 70 ท่าน
ลงทะเบียนแล้ว 68 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 48 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 8, 21, 22 กุมภาพันธ์ และ 27, 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม Cloud 9 ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ติดต่อสอบถาม
กองส่งเสริมวิชาการ 2239 https://aed.op.kmutnb.ac.th/
สร้างกิจกรรมโดย : จันทร์จิราพร ทองประสิทธิ์ (กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี)
รับลงทะเบียน 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 น. - 19 มกราคม 2567 เวลา 16:00 น.
เช็คอิน 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:00 น. - 28 มีนาคม 2567 เวลา 16:00 น.
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การแจ้งปัญหาผ่านระบบ Traffy Fondue
1 มีนาคม 2567 เวลา 09:30 - 12:00 น.
Online link : https://meet.google.com/wwa-iewi-unj (จำกัดจำนวน 480 ท่าน)

จำนวนรับ บุคลากร : จำกัดจำนวน 480 ท่าน
ลงทะเบียนแล้ว 180 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม
ตามที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบในหลักการให้สำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย กองกลาง กองกิจการนักศึกษา กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลังและกองบริการการศึกษา ทดลองนำระบบ Traffy Fondue ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการปัญหาของภาครัฐ เข้ามาช่วยในการรับเรื่องการแจ้งปัญหา และติดตามการแก้ไขปัญหา ไปใช้เพื่อเป็นช่องทางเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. กองกลาง ใช้ในการรับเรื่องที่แจ้งผ่านมาทาง Social Media โทรศัพท์ ฯลฯ 2. กองกิจการนักศึกษา ใช้ในการรับเรื่องแจ้งซ่อมพื้นที่ภายในอาคาร 40 ปี มจพ. โรงอาหาร สนามกีฬาอาคารยิมเนเซียม อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา และใช้สำหรับรับแจ้งอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัย 3. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ใช้ในการรับเรื่องแจ้งซ่อมบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยจากคณะและส่วนงาน 4. กองคลัง ใช้ในการรับแจ้งปัญหาเรื่องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนและเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ติดตามเรื่องการคืนเงิน กยศ. ที่สำรองจ่ายไปก่อน การโอนเงินซ้ำซ้อนและการขอคืนเงินค่าลงทะเบียนกรณีต่าง ๆ ข้อร้องเรียนของนักศึกษาและผู้ปกครอง 5. กองบริการการศึกษา ใช้ในการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในการนี้ กองส่งเสริมวิชาการ จึงจัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การแจ้งปัญหาผ่านระบบ Traffy Fondue เพื่อให้บุคลากรทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถติดต่อประสานงานหรือแจ้งปัญหาผ่านระบบ Traffy Fondue ไปยัง 5 หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นได้อย่างถูกต้อง รวมถึงหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนสามารถประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแจ้งปัญหาให้แก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ติดต่อสอบถาม
กองส่งเสริมวิชาการ 2235 https://aed.op.kmutnb.ac.th/
สร้างกิจกรรมโดย : ปรารถนา สัมพันธ์รัตนชัย (กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี)
รับลงทะเบียน 23 มกราคม 2567 เวลา 09:00 น. - 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:05 น.
เช็คอิน 1 มีนาคม 2567 เวลา 08:30 - 13:00 น.