โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงสำหรับส่วนงาน/หน่วยงาน
26 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
 Onsite ณ ห้องประชุม Cloud ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จำกัดจำนวน 80 ท่าน)

จำนวนรับ บุคลากร : จำกัดจำนวน 80 ท่าน
ลงทะเบียนแล้ว 38 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม
วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ติดต่อสอบถาม
หน่วยตรวจสอบภายใน 1115 https://www.iau.op.kmutnb.ac.th
สร้างกิจกรรมโดย : เขมภัค กมลเนตร (หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี)
รับลงทะเบียน 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:00 น. - 14 มิถุนายน 2567 เวลา 00:00 น.
เช็คอิน 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:00 - 00:00 น.
โครงการอบรม เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQA (เฉพาะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงานอธิการบดี)
9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:30 - 16:00 น.
 Onsite ณ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ชั้น 9 (จำกัดจำนวน 60 ท่าน)

จำนวนรับ บุคลากร : จำกัดจำนวน 60 ท่าน
ลงทะเบียนแล้ว 15 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม
สำนักงานอธิการบดี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงานอธิการบดี และพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนสู่เกณฑ์ระดับนานาชาติ โดย ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA ) เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานอธิการบดี ที่เกี่ยวข้องในหมวดต่างๆ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และผลการดำเนินงานตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQA ในแต่ละหมวดพร้อมทั้งเชื่อมโยงผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงถึงการดำเนินการที่สำคัญขององค์กรแบบกระชับ ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา 1122-1123
สร้างกิจกรรมโดย : เพริศพรรณ วัฒนพฤกษ์ (ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี)
รับลงทะเบียน 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:30 น. - 7 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00 น.
สามารถลงทะเบียนหน้างานได้ (Walk-in)
เช็คอิน 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:30 - 12:00 น.
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสำหรับผู้นำยุคใหม่
18 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. - 19 มิถุนายน 2567 เวลา 17:00 น.
 Onsite ณ ณ ห้อง 814 ชั้น 8 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)

จำนวนรับ บุคลากร : จำกัดจำนวน 70 ท่านนักศึกษา : ไม่จำกัดจำนวนบุคคลภายนอก : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 48 ท่านบุคลากร : 48นักศึกษา : 0บุคคลภายนอก : 0
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม
ในวันอังคารที่ 18- วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 814 ชั้น 8 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ติดต่อสอบถาม
70 1190 https://www.hrd.kmutnb.ac.th
สร้างกิจกรรมโดย : วรรณพร รุจิพงษ์กุล (กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี)
รับลงทะเบียน 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 น. - 18 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00 น.
สามารถลงทะเบียนหน้างานได้ (Walk-in)
เช็คอิน 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08:00 น. - 19 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online
7 มิถุนายน 2567 เวลา 08:30 - 12:00 น.
 Onsite ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 406-407 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. (จำกัดจำนวน 60 ท่าน)

จำนวนรับ บุคลากร : จำกัดจำนวน 60 ท่าน
ลงทะเบียนแล้ว 0 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม
ทั้งนี้ การลงข้อมูลบนฐานข้อมูลระบบดังกล่าวเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรที่ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องมีการวางแผน การจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องในการกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาในฐานะหน่วยงานกลาง จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานต่อไป

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา 1122-1123
สร้างกิจกรรมโดย : เพริศพรรณ วัฒนพฤกษ์ (ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี)
รับลงทะเบียน 7 มิถุนายน 2567 เวลา 08:30 - 12:00 น.
สามารถลงทะเบียนหน้างานได้ (Walk-in)
เช็คอิน 7 มิถุนายน 2567 เวลา 08:30 - 12:00 น.
โครงการส่งเสริมบุคลากรในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ หัวข้อ การประยุกต์ใช้ AI ในการผลิตสื่อสำหรับการเรียนการสอน
29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00 - 16:15 น.
 Onsite ณ ห้อง 216/216 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (จำกัดจำนวน 60 ท่าน)

จำนวนรับ บุคลากร : จำกัดจำนวน 60 ท่านนักศึกษา : ไม่จำกัดจำนวนบุคคลภายนอก : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 0 ท่านบุคลากร : 0นักศึกษา : 0บุคคลภายนอก : 0
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม
การประยุกต์ใช้ AI ในการผลิตสื่อสำหรับการเรียนการสอน

ติดต่อสอบถาม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3276 https://fte.kmutnb.ac.th
สร้างกิจกรรมโดย : กนกภัทร คูพิพัฒน์ไพศาล (สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
รับลงทะเบียน 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 12:00 - 16:00 น.
สามารถลงทะเบียนหน้างานได้ (Walk-in)
เช็คอิน 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 12:00 - 16:30 น.
โครงการส่งเสริมบุคลากรในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:15 น.
 Onsite ณ ห้อง 216/217 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ไม่จำกัดจำนวน)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวนนักศึกษา : ไม่จำกัดจำนวนบุคคลภายนอก : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 0 ท่านบุคลากร : 0นักศึกษา : 0บุคคลภายนอก : 0
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม
งานบริการวิชาการและวิจัย 3276 https://fte.kmutnb.ac.th
สร้างกิจกรรมโดย : กนกภัทร คูพิพัฒน์ไพศาล (สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
รับลงทะเบียน 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
สามารถลงทะเบียนหน้างานได้ (Walk-in)
เช็คอิน 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
slot slot maxwin slot gacor scatter hitam
slot demo slot gacor slot pulsa scatter hitam
scatter hitam slot thailand slot pulsa

Situs Toto

rokokbet

Situs Toto

rokokbet

Situs Toto

ROKOKBET

Togel Resmi Terpercaya Togel Resmi Bo Terpercaya Togel Favorit Situs Togel Terpercaya Scatter Hitam