โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงสำหรับส่วนงาน/หน่วยงาน
26 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
 Onsite ณ ห้องประชุม Cloud ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จำกัดจำนวน 80 ท่าน)

จำนวนรับ บุคลากร : จำกัดจำนวน 80 ท่าน
ลงทะเบียนแล้ว 57 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม
วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ติดต่อสอบถาม
หน่วยตรวจสอบภายใน 1115 https://www.iau.op.kmutnb.ac.th
สร้างกิจกรรมโดย : เขมภัค กมลเนตร (หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี)
รับลงทะเบียน 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:00 น. - 17 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00 น.
เช็คอิน 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:00 - 00:00 น.
โครงการอบรม เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQA (เฉพาะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงานอธิการบดี)
9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:30 - 16:00 น.
 Onsite ณ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ชั้น 9 (จำกัดจำนวน 60 ท่าน)

จำนวนรับ บุคลากร : จำกัดจำนวน 60 ท่าน
ลงทะเบียนแล้ว 35 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม
สำนักงานอธิการบดี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงานอธิการบดี และพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนสู่เกณฑ์ระดับนานาชาติ โดย ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA ) เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานอธิการบดี ที่เกี่ยวข้องในหมวดต่างๆ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และผลการดำเนินงานตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQA ในแต่ละหมวดพร้อมทั้งเชื่อมโยงผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงถึงการดำเนินการที่สำคัญขององค์กรแบบกระชับ ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา 1122-1123
สร้างกิจกรรมโดย : เพริศพรรณ วัฒนพฤกษ์ (ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี)
รับลงทะเบียน 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:30 น. - 14 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00 น.
สามารถลงทะเบียนหน้างานได้ (Walk-in)
เช็คอิน 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:30 - 12:00 น.
โครงการอบรม เรื่อง การเขียนตำรา/หนังสือให้มีคุณภาพและถูกลิขสิทธิ์
26 มิถุนายน 2567 เวลา 08:30 - 12:30 น.
 Onsite ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (จำกัดจำนวน 60 ท่าน)

จำนวนรับ บุคลากร : จำกัดจำนวน 60 ท่าน
ลงทะเบียนแล้ว 0 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สร้างกิจกรรมโดย : กิตติชัย ฟักพันธุ์ (ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์)
รับลงทะเบียน 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
สามารถลงทะเบียนหน้างานได้ (Walk-in)
เช็คอิน 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.