โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงสำหรับส่วนงาน/หน่วยงาน
26 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
 Onsite ณ ห้องประชุม Cloud ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จำกัดจำนวน 80 ท่าน)

จำนวนรับ บุคลากร : จำกัดจำนวน 80 ท่าน
ลงทะเบียนแล้ว 61 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม
วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ติดต่อสอบถาม
หน่วยตรวจสอบภายใน 1115 https://www.iau.op.kmutnb.ac.th
สร้างกิจกรรมโดย : เขมภัค กมลเนตร (หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี)
รับลงทะเบียน 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:00 น. - 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 00:00 น.
สามารถลงทะเบียนหน้างานได้ (Walk-in)
เช็คอิน 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:00 - 00:00 น.